Preskočiť na obsah

Výberové konanie – Riaditeľ MŠ Kanianka

Zverejnené 15.4.2024.

Kategória

Obec Kanianka so sídlom SNP 583/1, 972 17 Kanianka v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

Výberové konanie
na obsadenie miesta Riaditeľa materskej školy, ul. Pionierov 82/6 , 972 17 Kanianka

Funkčné obdobie riaditeľa školského zariadenia je päťročné.
Predpokladaný nástup do funkcie: 01.07.2024

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 07.05.2024 do 15:00 hod na adresu Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka. Obálku označte heslom VÝBEROVÉ KONANIE – MATERSKÁ ŠKOLA KANIANKA.
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná rada školy tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

Podrobné informácie o Kvalifikačných predpokladoch a osobitných kvalifikačných požiadavkách nájdete v priloženom dokumente: