Preskočiť na obsah

Zápis do MŠ Kanianka

Zverejnené 30.4.2024.

Kategória

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V KANIANKE NA ŠK.ROK 2024/2025 SA USKUTOČNÍ V DŇOCH  06.05.-10.05.2024

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v súlade  § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Súčasťou žiadosti je aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť o prijatie podpíšu obaja rodičia.

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta je predprimárne vzdelávanie povinné.

Formulár žiadosti je k dispozícii v príslušnej materskej škole, ako aj na webových stránkach obce Kanianka. Termín podávania  žiadostí je od 6.mája do 10. mája 2024.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne v priestoroch  materskej školy / riaditeľňa/ v dňoch: 06. až 10 . mája 2024 v čase od 8,00hod.-11,30 hod. Prítomnosť dieťaťa nie je podmienkou,
  • do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy,
  • poštou,
  • e-mailom – odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom mailu: ms@kanianka.sk. Potom následne originál žiadosti je potrebné odovzdať riaditeľke MŠ pri preberaní rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa.

Kritéria prijímania detí do materskej školy :

  • Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t.j. dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta, prednostne zo spádovej oblasti materskej školy (z obce Kanianka).
  • Následne sa prijímajú ostatné deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
  • Deti, ktoré k 31.augustu 2023 dovŕšia 3 roky.
  • Spravidla v prípade nenaplnenia počtu detí povolenej kapacity MŠ, sa prijímajú deti mladšie ako 3 roky, ale s minimálnym vekom 2 roky.
  • počet detí navštevujúcich MŠ je limitovaný kapacitou zariadenia, personálnym a finančným zabezpečením.

Poznámka: Pozor na správne vypisovanie údajov dieťaťa /meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia – podľa rodného listu dieťaťa/.

Mgr. Marieta Bielická, riaditeľka MŠ