Preskočiť na obsah

Slobodný prístup k informáciám

Interná smernica č. 1/2022

Zásady slobodného prístupu k informáciám

(v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení n. p.  o slobodnom prístupe k informáciám) v podmienkach obce Kanianka

Čl. I – Úvodné ustanovenia

 1. Obec Kanianka ako povinná právnická osoba, sprístupní informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu a o obsahu, činnostiach a plnení úloh vo verejnom záujme.
 2. Žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiadala o sprístupnenie informácie.
 3. Osoba so zmyslovým postihnutím je osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní.
 4. Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom počítačovej siete Internet.
 5. Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hromadnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici.
 6. Povinná osoba má teda povinnosť sprístupniť tie informácie, ktoré má k dispozícii. Nie je rozhodujúce, či patrí požadovaná informácia kompetenčne do činnosti povinnej osoby. Podstatné je, či ju má k dispozícii. V takomto prípade  bude žiadateľovi v sprievodnom liste objasnené, že požadovaná informácia nespadá do jej kompetencie, preto nemusí byť aktuálna.

ČI. II – Poskytovanie informácií

 1. Informácie o povinnej osobe je povinný poskytovať zamestnanec obce vykonávajúci činnosť na referáte podateľňa v súčinnosti so zamestnancami vykonávajúcimi konkrétnu oblasť, z ktorej sa sprístupňovanie informácie požaduje.
 2. Povinne zverejňované informácie v zmysle § 5 citovaného zákona budú trvalo zverejnené v sídle povinnej osoby a na všetkých jej pracoviskách na verejne prístupnom mieste. Tieto informácie budú zverejňované aj spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Za ich zverejňovanie a včasnú aktualizáciu je starostom poverený pracovník prvého kontaktu.
 3. Povinná osoba neposkytne informácie, ktoré sú predmetom ochrany utajovaných skutočností, ochrany osoby a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva (§ 8 až 10 zákona) a obmedzí sprístupnenie alebo informáciu nesprístupní, ak budú naplnené ustanovenia § 11 až 13 zákona.

ČI. III – Miesto, čas a spôsob získavania informácií (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona)

 1. Informácie sa poskytnú žiadateľom ústne osobne, telefonicky, písomne, elektronicky alebo v inej prístupnej forme, ak ide o osobu so zmyslovým postihnutím, prostredníctvom pracoviska povinnej osoby Obecný úrad Kanianka, 972 17 Kanianka.
 2. Osobné a telefonické poskytovanie informácií sa realizuje na obecnom úrade Kanianka v čase úradných hodín a to: pondelok, štvrtok  – 7:30 – 16:00 h, streda – 7:30 – 16:30 h, piatok – 7:30 – 13:00 h; tel.: 046/5186030, e-mail: obec@kanianka.sk

ČI. IV – Vyžiadanie informácií

 1. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Preukázanie právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy, odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie nie je žiadateľ povinný predložiť. Žiadateľ zároveň navrhne spôsob, akým mu má byť informácia sprístupnená (§ 14 a 16 zákona).
 2. Žiadosť musí mať náležitosti uvedené v § 14 ods. 2 zákona, v opačnom prípade zamestnanec poskytujúci informácie koná v súlade s ustanoveniami ods. 3 § 4 zákona, teda zabezpečí jej zverejnenie iným vhodným spôsobom, napr. vyvesením na ve­rejnej tabuli, podľa charakteru informácií môže byť publikovaná v tlači, umiestnená na webové stránky povinnej osoby a pod.
 3. Ak ide o žiadateľa so zmyslovým postihnutím zraku a požaduje informáciu v pre ňu prístupnej forme, predloží pri po­daní žiadosti kópiu príslušného typu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 16 ods. 3 a 4 zákona.
 4. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

ČI. V – Lehoty na vybavenie

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií musí byť vybavená najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3 zákona, v znení zákona č. 628/2005 Z. z.).
 2. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní, čo musí byť bezodkladne oznámené žiadateľovi (§ 17 ods. 2 zákona, v znení zákona č. 658/2005 Z. z.).
 3. Ak ide o žiadateľa so zmyslovým postihnutím zraku a žiada o informáciu v jemu prístupnej forme, lehoty uvedené v ods. 1 a 2 sa predlžujú na 15 dní.

ČI. VI – Vybavenie žiadosti, vydanie rozhodnutia a opravné prostriedky

 1. Ak sa žiadateľovi neposkytnú požadované informácie v plnom rozsahu, zodpovedný zamestnanec urobí rozhodnu­tie zápisom v spise (§ 18 ods. 1 zákona).
 2. Ak sa žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, zamestnanec vydá o tom v lehote 8 pracovných dní od podania žiadosti písomné rozhodnutie (§ 18 ods. 2 až 4 zákona, v znení zákona č. 628/2005 Z. z.).
 3. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia roz­hodnutia alebo uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 (§ 19 ods. 1 až 4 zákona). O tomto odvolaní roz­hodne oprávnená osoba v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o správnom konaní.
 4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno dať preskúmať súdom.

Čl. VII – Evidencia žiadostí a úhrada nákladov (§ 20 a 21 zákona)

 1. Povinná osoba vedie centrálnu evidenciu žiadostí, ktorá musí obsahovať najmä
 2. dátum podania žiadosti,
 3. meno, priezvisko a adresa žiadateľa
 4. obsah požadovanej informácie
 5. spôsob podania informácie (písomne, telefonicky, ústne a pod.) ,
 6. výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia alebo postúpenia žiadosti),
 7. dátum odoslania informácie.

Za vedenie centrálnej evidencie zodpovedá zamestnanec povinný poskytovať informácie.

 • Povinná osoba na úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických no­sičov a s odoslaním informácie žiadateľovi stanovuje výšku úhrady podľa aktuálneho Sadzobníka úhrad.
 • Náklady spojené so zabezpečením prístupnej formy poskytnutia informácie osobám so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

ČI. VIII – Záverečné ustanovenie

 1. Zodpovednosť za úplné, správne a včasné sprístupnenie informácie  majú zodpovední pracovníci podľa čl. 2 ods. 1.
 2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 06.12.2022.
 3. Prijatím tejto smernice sa zrušuje smernica č. 1/2008 Zásady slobodného prístupu k informáciám v podmienkach obce Kanianka.

V Kanianke, dňa  05.12.2022

Peter Bielický, DiS. art. – starosta obce Kanianka

KONTAKTY :

+ 421 (0) 46 518 60 30, obec@kanianka.sk

Úradné hodiny – poverená osoba

Pondelok:8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok:NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda:8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Štvrtok:8:00 – 11:30 12:00 – 16:00