Preskočiť na obsah

Riešenie migračných výziev v obci Kanianka

Riešenie migračných výziev v obci Kanianka

Obec Kanianka sa na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DFG3-91-108 zo dňa 11.7.2023 stala prijímateľom NFP pre dopytovo orientovaný projekt s názvom Riešenie migračných výziev v obci Kanianka.

Cieľom projektu bolo riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine zabezpečením základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

V čase 3/2022 – 04/2023 bolo v našej obci registrovaných 18 utečencov s dočasným útočiskom (viď Register Ministerstva vnútra SR o ubytovaných utečencoch).

Výsledkom projektu bolo poskytnutie intervencie (CARE) vyššie uvedenému počtu utečencov, z toho ôsmim osobám do 18 rokov a desiatim osobám nad 18 rokov.

Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci prioritnej osi 9 – FAST CARE Integrovaného regionálneho operačného programu. Riadiacim orgánom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ predstavoval 46800,00 eur.