Preskočiť na obsah

Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte klub dôchodcov, Kanianka

Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte klub dôchodcov, Kanianka

Špecifický cieľ:

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Cieľ projektu:

Cieľ projektu je zrekonštruovanie už existujúcej vonkajšej terasy so schodiskom a rampou pre imobilných na I.N.P. v objekte komunitného centra v obci Kanianka. Daný priestor je využívaný na voľnočasové aktivity za účelom stretnutí, besied, zábavy a iných aktivít. Je to miesto, kde si našli svoje využitie všetky komunity obce Kanianka. V komunitnom centre sa stretávajú 3 organizácie, je to Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Centrumko – cirkevné združenie detí a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. Komunitné centrum je využívané na trávenie spoločných chvíľ, stretávajú sa tu jednotlivci a skupiny za účelom rôznych športových aktivít (pilates, jednoduché tance, alebo petang), alebo spoločenských hier pre cibrenie mysle. Priestor slúži aj za účelom štartoviska pri rôznych podujatiach, ktoré sú buď organizované samotnými organizáciami alebo pri súčinnosti s obcou (deň zeme, liga proti rakovine, fašiangy, Silvester atď…). V danej budove sa nachádzajú priestory občianskeho združenia Centrumko – Občianske združenie oficiálne vzniklo 19. októbra 2020. Neoficiálne však táto organizácia fungovala už niekoľko rokov predtým ako neformálna skupina ľudí, ktorí sú vedení myšlienkou zmeniť, obohatiť a spestriť život mladej generácie v našej obci a tak prispieť k budovaniu potrieb spoločnosti, detí a mládeže. Veľkým prínosom pre spoločnosť je komunitná sociálna práca vo vzťahu k marginalizovaným skupinám s cieľom ich sociálnej inklúzie. Cieľom je poskytovať jednotlivcom a komunitám také miesto, ktoré bude spájať ich spoločné aktivity, nápady, ktoré bude pre nich prospešné a bude spájať rôzne marginalizované skupiny. Komunita stretávajúca sa v obci Kanianka si navzájom poskytuje a rozvíja sociálne interakcie prostredníctvom začlenenia rôznych osôb do spoločnosti a zároveň predchádzajú sociálnemu vylúčeniu. Cieľom je predchádzať vzniku nepriaznivej sociálnej situácie a vytvárať tak väzby a spolupatričnosť medzi jednotlivými komunitami v obci. Samotné komunitné centrum s vonkajšou terasou ale aj pozemok, na ktorom sa nachádza sú vo výlučnom vlastníctve obce, parcela CKN č. 1674/322. Cieľovou skupinou realizácie predkladaného projektu sú občania Kanianky, pre ktorých sa zlepšia celkové životné podmienky, podporí sa komunitný život a nepriamo nastane aj pozitívny dopad pre občanov z okolitých obcí, návštevníkov a turistov, ktorí sa taktiež môžu zapojiť do miestnej komunity. Konkrétne sú cieľovými skupinami seniori, deti a mládež.

Výška finančnej podpory z EÚ je 19 000 €

fotka