Preskočiť na obsah

Komisie pri OZ Kanianka

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.

Predseda komisie :

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
  • zostavuje plán činnosti
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ
  • zastupuje komisiu navonok

Obec Kanianka má zriadené nasledovné komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu

Komisia kultúry, ZPOZ, školstva a voľnočasových aktivít

Komisia športu a telesnej kultúry

Komisia výstavby, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

Komisia finančná, majetková, podnikateľská, škodová, likvidačná a pre Eurofondy

Komisia sociálno-bytová, zdravotníctva a opatrovateľskej služby

Komisia na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu a hlavného kontrolóra obce podľa § 11 ods. 5 zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach