Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva 2022-2026

Baláž J.

Mrg. art. Jozef Baláž

Zástupca starostu

j.balaz@kanianka.sk +421 905 319 301
Baláž A.

Andrej Baláž

Poslanec

a.balaz@kanianka.sk
Filt

Mgr. Andrea Filt, LL.M

Poslanec

a.filt@kanianka.sk
Holla

Miroslava Hollá

Poslanec

m.holla@kanianka.sk
Hraňo

Peter Hraňo

Poslanec

p.hrano@kanianka.sk
Kolár

Michal Kollár

Poslanec

m.kollar@kanianka.sk
Lacko

JUDr. Ján Lacko

Poslanec

j.lacko@kanianka.sk
Marko

Richard Marko

Poslanec

r.marko@kanianka.sk
Pekár

Bc. Ivan Pekár, MBA

Poslanec

i.pekar@kanianka.sk
Šimová

Ing. Katarína Šimová

Poslanec

k.simova@kanianka.sk
Vidová

Ľubica Vidová

Poslanec

l.vidova@kanianka.sk

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Kanianke má 11 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.