Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva 2022-2026

fotka - Jozef Baláž

Mgr. art. Jozef Baláž

Zástupca starostu

j.balaz@kanianka.sk +421 905 319 301
fotka - Andrej Baláž

Andrej Baláž

Poslanec

a.balaz@kanianka.sk
fotka - Andrea Filt

Mgr. Andrea Filt, LL.M

Poslanec

a.filt@kanianka.sk
fotka - Miroslava Hollá

Miroslava Hollá

Poslanec

m.holla@kanianka.sk
fotka - Peter Hraňo

Peter Hraňo

Poslanec

p.hrano@kanianka.sk
fotka - Michal Kollár

Michal Kollár

Poslanec

m.kollar@kanianka.sk
fotka - Ján Lacko

JUDr. Ján Lacko

Poslanec

j.lacko@kanianka.sk
fotka - Richard Marko

Richard Marko

Poslanec

r.marko@kanianka.sk
fotka - Ivan Pekár

Ing. Ivan Pekár, MBA

Poslanec

i.pekar@kanianka.sk
fotka - Katarína Šimová

Ing. Katarína Šimová

Poslanec

k.simova@kanianka.sk
fotka - Ľubica Vidová

Ľubica Vidová

Poslanec

l.vidova@kanianka.sk

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Kanianke má 11 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.