Preskočiť na obsah

Prednosta

Fotka - prednosta obecného úradu

Ing. Martin Badák

Prednosta

m.badak@kanianka.sk +421 (0)940 647 970

Prednostu obecného úradu vymenúva starosta obce. Starosta obce nie je v procese výberu prednostu obecného úradu viazaný návrhom iného subjektu. Prednostu obecného úradu môže vymenovať z vlastného podnetu. 

Funkcia prednostu obecného úradu je obsadzovaná osobou, voči ktorej má starosta obce dôveru a prejav takejto dôvery premietne do vymenovania konkrétnej osoby do funkcie prednostu.

Právna úprava postavenia prednostu obecného úradu v zákone o obecnom zriadení je pomerne stručná, pričom ani iný právny predpis status prednostu obecného úradu bližšie nekonkretizuje. V rovine návrhov na zmenu právnej úpravy je vhodné presadenie dôslednejšej zákonnej úpravy statusu prednostu obecného úradu, najmä pokiaľ ide o vymedzenie jeho vzťahu k obecnému zastupiteľstvu, pracovnoprávne postavenie a aspoň príkladný výpočet jeho úloh.

Fakultatívnosť funkcie prednostu obecného úradu spočíva v tom, že platná právna úprava nepredpisuje povinnosť zriadiť funkciu prednostu v žiadnej kategórii obcí. Neustanovuje sa, že by funkcia prednostu obecného úradu musela byť konštituovaná v obci s istým počtom obyvateľov alebo zamestnancov.

V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Ak teda starosta obce po dôslednom vyhodnotení relevantných skutočností dospeje k záveru, že je odôvodnená potreba konštituovania samostatného riadiaceho zamestnanca obecného úradu, rozhodne o zriadení funkcie prednostu obecného úradu.

Rozhodnutie starostu obce o zriadení funkcie prednostu obecného úradu sprevádza zodpovedajúca úprava rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom. Táto úprava musí predchádzať uzatvoreniu pracovnej zmluvy s prednostom obecného úradu. Uzatvoreniu pracovnej zmluvy rovnako predchádza úprava organizačného poriadku obce vydávaného starostom obce.

Podpis pracovnej zmluvy medzi obcou a prednostom obecného úradu nemôže byť samostatným, ničím nepodmieneným úkonom starostu obce ako štatutárneho orgánu obce konajúceho v pracovnoprávnych vzťahoch obce. Naopak, ide o súbor na seba sukcesívne nadväzujúcich právnych skutočností, predovšetkým:

  1. rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene (kompetencia starostu obce) v podobe zriadenia funkcie prednostu obecného úradu,
  2. zmena organizačného poriadku obce (kompetencia starostu obce) zohľadňujúca novú funkciu v štruktúre obecného úradu,
  3. zmena rozpočtu obce (kompetencia obecného zastupiteľstva) spočívajúca vo vymedzení objemu mzdových a ostatných materiálnych prostriedkov na činnosť prednostu obecného úradu,
  4. vymenovanie osoby do funkcie prednostu obecného úradu (kompetencia starostu obce),
  5. uzatvorenie pracovnej zmluvy medzi obcou ako zamestnávateľom (kompetencia starostu obce) a prednostom obecného úradu ako zamestnancom podliehajúca overeniu základnou finančnou kontrolou.

Ak takýmto postupom bola v obci obsadená funkcia prednostu obecného úradu, prednosta obecného úradu preberá namiesto starostu obce pozíciu „manažéra“ obecného úradu.