Preskočiť na obsah

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke na základe § 11 ods.  4 písm. k) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tent

ŠTATÚT OBCE KANIANKA

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Štatút obce Kanianka upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

(2) Štatút obce Kaniankaje základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

Postavenie obce Kanianka

§ 2

(1) Obec Kanianka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Kanianka tvorí katastrálne územie obce. Zmeny územia obce Kanianka možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

(2) Obec Kanianka je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce. Obec Kanianka môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Kanianka môže   nakladať  aj s majetkom iných subjektov – fyzických aj právnických osôb, pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3)  Obec má svoj názov “Kanianka”, územie obce  a symboly.

(4)  Obec má  svoje obecné symboly: erb obce, vlajka obce, pečať obce.

(5) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci Kanianka pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Obyvatelia obce Kanianka, ich práva a povinnosti

§  3

(1) Obyvateľom obce Kanianka je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a 3, ust. § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Taktiež obyvatelia obce majú povinnosti voči obci uvedené najmä v § 3 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má  na jej území nehnuteľný majetok a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení, ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

Samospráva obce Kanianka

§ 4

(1) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce.

(2) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. v z.n.p., najmä v § 4 ods. 3, a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(3) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe (§ 4 ods. l s použitím § 28 ods. l a 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb.) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

(4) Samosprávu obce Kanianka vykonávajú obyvatelia obce:

a) orgánmi obce

b) miestnym referendom

c) zhromaždením obyvateľov obce

(5) Obec spolupracuje pri plnení úloh samosprávy s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci. Taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec  spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má, alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečenia jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

(6) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia („nariadenia“). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave SR,  ústavným zákonom, zákonom, medzinárodným zmluvám, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.                                                           

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť svoje pripomienky k návrhu VZN zákonom stanoveným spôsobom do 11 dní počnúc dňom vyvesenia návrhu nariadenia.

Postup pri príprave materiálov a podkladov,  prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Kanianke.

(7) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Majetok obce

§5

(1) Majetok obce Kanianka tvoria všetky nehnuteľné a hnuteľné  veci vrátane finančných prostriedkov vo vlastníctve obce ako aj všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce, ktoré sú vo vlastníctve obce, alebo ich obec nadobudla v zmysle osobitného predpisu, alebo vytvorila vlastnou činnosťou.

Majetok obce a nakladanie s ním je upravovaný osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, zák. NR SR č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách  a pod.). Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zásadách hospodárenia s majetkom obce schválených obecným zastupiteľstvom a v samostatných zmluvách.

(2) Majetok obce Kanianka sa používa najmä:

a) na výkon samosprávy obce

b) pre verejné účely

c) na podnikateľskú činnosť

Darovanie majetku obce je neprípustné, pokiaľ to nevylučujú osobitné predpisy. V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec       ( napr: doložky o práve spätného vráteniaza tých istých podmienok, ako vec bola odovzdaná, o možnostiach aktívneho podieľania na chode a činnosti týchto subjektov a pod. ). Za osobitné užívanie verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou právnou úpravou.

(3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom.

(5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce napr. pri zakladaní nadácie, peňažných fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Kanianke v súlade s platnou právnou úpravou.

(7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a nesie majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

§ 6

(1) Obec a jej orgány, subjekty zriadené obcou ako aj subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2) Orgány obce, subjekty zriadené obcou ako aj subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať. Sú povinné tento majetok najmä:

 • udržiavať a užívať
 • chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
 • používať všetky právne prostriedky na ochranu, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov  príslušnými orgánmi,
 • viesť v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou (napr. zákon o účtovníctve)

(3) Na rozmnoženie, zveľadenie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) V majetkovoprávnych vzťahoch obce je štatutárny orgán starosta.

§ 7

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce. Na návrh starostu obce obecné zastupiteľstvo vymenúva a odvoláva ich riaditeľov ( vedúcich ), zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania, zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

§ 8

Za používanie majetku obce a poskytovanie služieb možno vyberať finančnú úhradu v súlade s platnou právnou úpravou a stanoveným cenníkom.

§ 9

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Kanianka“, ktoré určuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Kanianke (§ 11 ods. 4) písm. a) zák.  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

(2) Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí a schváli obecné zastupiteľstvo, upravujú najmä:
a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
c) postup prenechávania majetku do užívania,
d) nakladanie s cennými papiermi,
e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce

f) spôsoby výkonu prác vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

(3) Okrem toho zásady špecifikujú majetok obce Kanianka, nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,  správu majetku obce, hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce, aukčný predaj vecí, kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom, odpustenie pohľadávok obce a podobne.

Financovanie a rozpočet obce Kanianka

Financovanie

§ 10

(1) Obec financuje svoju činnosť a svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

(2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, prípadne tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.

(3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo Európskej únie, prípadne iné podpory z rôznych zdrojov ( účelových aj neúčelových ). Ich rozsah je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

Rozpočet

§ 11

(1) Základom finančného hospodárenia obce Kanianka je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce. Zároveň berie na vedomie viacročný rozpočet obce.

(2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a v zmysle §34 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení na elektronickej úradnej tabuli obce tak, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť ( ust. § 9 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). Ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. platia rovnako. Rovnakým spôsobom obec Kanianka postupuje aj pri zverejnení návrhu záverečného účtu obce.

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria príjmy uvedené v § 5 zákona NR SR 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria výdavky uvedené v § 7 zákona NR SR 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

 (4) Prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

(5) Obec vedie účtovníctvo obce Kanianka v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.

(6) Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi (Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

(7) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na zabezpečenie samosprávnych a ostatných funkcií obce.

(8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov, obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(9) Ročnú účtovnú závierku obce Kanianka overuje audítor. (§9 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

(10) Obec v súlade so zákonom o účtovníctve zostavuje výročnú správu.

Rozpočtové provizórium
§ 12

(1) Ak nebude rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnenév čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória upravuje § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.

Orgány obce Kanianka

Základné ustanovenia

§ 13

(1) Orgánmi obce Kanianka sú:

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka môže zriaďovať podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov, orgány potrebné na samosprávu obce ako napríklad:

a) obecná rada

b) komisie obecného zastupiteľstva

c) zbor pre občianske záležitosti.

(3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné iniciatívne, výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

(4) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva môžu byť zriadené:

a) obecná polícia

b) dobrovoľný hasičský zbor obce

c) školské zariadenia

d) správca bytového fondu a tepelného hospodárstva

e) technické a záhradnícke služby obce

f) správca obecných budov a obecného majetku, iné obchodné spoločnosti a podobne.

(5) Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. (§18a ods.5 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

Obecné zastupiteľstvo

§ 14

(1) Obecné zastupiteľstvo v Kanianke je zastupiteľský zbor obce Kanianka zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kanianka na 4 roky.

(2) Obecné zastupiteľstvo v Kanianke má 9 až 11 poslancov podľa rozhodnutia predchádzajúceho zastupiteľstva. Počet poslancov počas celého volebného obdobia ostáva nezmenený.

(3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Úlohy obecného zastupiteľstva

§ 15

(1) Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Kanianka a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú  zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.,

i) určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,

q) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa ust. § 2aa ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. v aktuálnom znení,

r) upravovať podrobnosti o zložení, právomociach a úlohách orgánov obecného zastupiteľstva podľa § 10 ods. 2 prvej vety, ako aj o odmeňovaní ich členov.

(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci a nie je vo výhradnej kompetencii starostu.

(4) Medzi starostom a obecným zastupiteľstvom neexistuje vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Starosta má monokratické postavenie a OZ je kolektívny orgán. Kompetencie týchto orgánov obce sú spravidla vymedzené zákonom.

(5) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa ostatnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kanianke.

Starosta obce

§ 16

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce.  Rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Ako štatutár vystupuje v majetkovo-právnych vzťahoch obce, pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch, v správnom a inom konaní, v oblasti miestnych daní a poplatkov v zmysle dotknutých právnych noriem  (napr. §1a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

(3) Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(4) Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom a k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

f) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,

g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

(5) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto je povinný oznámiť občanom a zastupiteľstvu. Podrobný postup riešenia takéhoto prípadu ustanovuje § 13 ods. 6 až 8 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení a Rokovací poriadok schválený obecným zastupiteľstvom v Kanianke.

Zástupca starostu

§ 17

(1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta  do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu  môže byť len poslanec.

(2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu stanovenom v písomnom poverení.

(3) Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Odvolanému zástupcovi starostu nezaniká poslanecký mandát.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p.,  plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; vtedy mu patrí plat podľa osobitného zákona.

(5) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom v písomnom poverení, o obsahu ktorého starosta informuje obecné zastupiteľstvo.

(6) V osobitných prípadoch zvoláva alebo vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva ( § 12 zákona č. 369/1990 Zb.).

(7) Zástupca starostu nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu.

(8) Za vykonanú prácu v prospech obce sa zástupcovi starostu poskytuje odmena v zmysle Zásad odmeňovania schválených obecným zastupiteľstvom obce Kanianka.

(9) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70% mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.

Hlavný kontrolór

§ 18

(1) Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v platnom znení. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce.

(2) Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

 •  zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 •  hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančnými operáciami obce,
 •  hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce a organizácií s majetkovou účasťou obce,
 •  nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 •  vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 •  plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 •  čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,

b) kontroluje:

 •  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce,
 •  plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
 •  dodržiavanie interných predpisov obce,
 •  vybavovania sťažností a petícií,
 •  plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 •  podmienky prijatia úveru alebo pôžičky, alebo poskytnutia záruky,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečnému účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá:

 •  obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 •  obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,
 •  obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

e) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon alebo Štatút obce

f) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce,

g) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(3) Hlavného kontrolóra volí do funkcie obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených zákonom č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

(4) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • starostu
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
 • iného zamestnanca obce
 • podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 154/2001 Z.z.)

(5) Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo každej obce, v ktorej hlavný kontrolór má vykonávať kontrolnú činnosť.

(6) Kontrolnej činnosti podlieha:

 • obecný úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný    na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, alebo nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (podľa zákonov o rozpočtových pravidlách) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(7) Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Ak sa pri výkone kontrolnej činnosti nedá použiť, alebo uplatniť citovaný zákon, hlavný kontrolór môže postupovať v zmysle druhej časti zákona NR SR č. 10/1996 Z.z. – “Všeobecné zásady kontrolnej činnosti”. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže určiť obec uznesením.

(8) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(9) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení pri kontrolnej činnosti podľa bodu (2).

(10) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

                                                

Komisie obecného zastupiteľstva

§ 19

Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

(2) Úlohou komisií je pripravovať odborné stanoviská pre potreby obecného zastupiteľstva. Komisie najmä vypracúvajú stanoviská, návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce.

(3) Komisie sa podieľajú na príprave podkladov pri tvorbe programového rozpočtu v dotknutej oblasti.

(4) Obecné zastupiteľstvo môže poveriť jednotlivé komisie napríklad na kontrolu spôsobu realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozor nad hospodárením s majetkom obce, prípadne majetkom obce prenechaným  na dočasné užívanie, dozor  na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci,  na vybavenia sťažností, oznámení, podnetov, príp. pripomienky obyvateľov obce.

(5) Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo jednotlivé komisie ako svoj poradný orgán, vypočuje na požiadanie predsedu komisie pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

(6) Komisie pracujú samostatne a iniciatívne. Uznesenia komisií sú výstupom kolektívneho orgánu.

(7) Zloženie, úlohy komisií a ich náplň práce určuje obecné zastupiteľstvo. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Svoju činnosť nesmú vykonávať nad rámec zákona a tohto štatútu.

(8) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z odborníkov v príslušnej oblasti.

(9) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva  a členov komisií. Zároveň môže zvoliť tajomníkov jednotlivých komisií. Obecné zastupiteľstvo komisiám vymedzuje úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Tajomník komisie je väčšinou zamestnanec obecného úradu. V takomto prípade nie je členom komisie.

(10) Komisie, ktoré zriaďuje obecné zastupiteľstvo v Kanianke sa spravidla zaoberajú problematikou:

 • financií, obchodu a služieb
 • výstavby, územným plánom, životným prostredím a rozvojom obce
 • kultúry, mládeže a spoločenských podujatí obce
 • športu a cestovného ruchu
 • sociálnych vecí
 • verejným poriadkom
 • občianskymi  záležitosťami ako uvítanie do života, pohreby, jubileá, svadby a podobne (ZPOZ)

(11) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

(12) Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

(13) Členovi komisie,  ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

(14) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Predseda komisie:

 • zostavuje plán činnosti,
  • koordinuje činnosť jednotlivých členov komisie,
  • spolupracuje  s vedením obce a s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
  • prezentuje uznesenia komisie obecnému zastupiteľstvu,
  • informuje členov komisie o záveroch zastupiteľstva v záležitostiach, ktoré riešili jednotlivé komisie
  • zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
  • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
  • vedie písomné záznamy o schôdzach komisie,
  • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
  • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí v súvislosti s náplňou činnosti komisie,
  • pri svojej činnosti dbá na ochranu osobných údajov, utajovaných skutočností, pracovných predpisov a zákonníka práce
  • poskytuje servis členom komisie – podklady, odbornú spoluprácu, v spolupráci s predsedom vypracúva zápisnice z komisií, zodpovedá za správnu evidenciu a podklady pre úhrady odmien členom komisií, eviduje a uchováva zápisnice z komisií.

Obecný úrad

§ 20

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

c) pripravuje rozhodnutia vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

e) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

f) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov v pôsobnosti obce,

g) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta. Starosta môže vymenovať prednostu, ktorý na základe  pracovnej náplne a pokynov starostu vedie a organizuje  prácu obecného úradu. Prednosta za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých pracovníkov, zásady riadenia, odmeňovania, zásady vnútornej organizácie a  štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahujú dokumenty: Pracovný poriadok, Organizačný poriadok obecného úradu a Poriadok odmeňovania zamestnancov obce, ktoré vydáva starosta obce. Starosta informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách Organizačného poriadku obecného úradu.

Prednosta obecného úradu

§ 21

 • Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.
 • Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy:
  • organizuje prácu obecného úradu,
  • zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu,
  • zostavuje návrh rozpočtu obecného úradu a zabezpečuje jeho plnenie,
  • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
  • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom,
  • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo obce a starosta obce.
 • Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi obce.

Obecná polícia

§ 22

(1) Na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia, životov a majetku obyvateľov obce, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu môže obec zriadiť na území obce Kanianka obecnú políciu.

(2) Obecná polícia sa zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.

(3) Obecná polícia nesie názov: „Obecná polícia Kanianka“.

(4) Políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú  obecné zastupiteľstvo obce  na návrh starostu obce.

(5) Náčelník a príslušníci obecnej polície sú zamestnancami obce, za svoju činnosť zodpovedajú starostovi obce.

(6) Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

(7) Podrobnejšiu úpravu organizácie obecnej polície, jej úloh a postavenia, povinností náčelníka obecnej polície a jej pracovníkov, vzťahy obecnej polície k samosprávnym orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje osobitný právny predpis.

(8) Starosta  môže vydať zásady odmeňovania pracovníkov polície.

Miestne referendum

§ 23

(1) V rozhodovaní o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo miestne referendum.

(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum ak ide o: ( ust. § 11a ods. l zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov)

a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu v zmysle ust. § 13a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p.,

c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície,

d) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

(4) Miestne referendum je platné, ak sa ho zúčastní aspoň polovica  oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do 3 dní od doručenia zápisnice o výsledku hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

(5) Podrobnosti o organizácií miestneho referenda upraví obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce.

Zhromaždenia obyvateľov obce

§ 24

(1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti vždy, ak:

a)  o to požiada aspoň 1/3 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva,

b)  o to požiada petíciou najmenej 30% obyvateľov obce.

(3) Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

(5) Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Kanianka a na webovom sídle obce Kanianka, prípadne iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

(6) Ak sa zvolá zhromaždenie podľa § 25 ods. 2 písm. a) Štatútu obce Kanianka, organizačne ho zabezpečujú poslanci, ktorí požiadali o zvolanie zhromaždenia. V takomto prípade je obecný úrad povinný poskytnúť im bezplatnú súčinnosť najmä pri zverejnení termínu a programu zhromaždenia ako aj pri zabezpečení priestorov zhromaždenia v dostatočnom časovom predstihu.

(7) Starosta obce môže iniciovať zhromaždenie obyvateľov obce resp. časti obce, za účelom verejného prerokovania dôležitých otázok rozvoja obce.

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Kanianka

Úvodné ustanovenia

§ 25

(1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú upravené osobitnými právnymi predpismi.

(2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Svoju činnosť vykonávajú  v súlade so sľubom poslanca, v súlade s ústavou, ústavnými a ďalšími zákonmi. Sú povinní uprednostniť verejný záujem pred osobným záujmom.

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

§ 26

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

(2) Zvolený poslanec funkčné obdobie začína zložením predpísaného sľubu bez výhrad a končí zložením sľubu novozvolených poslancov. Zánik mandátu poslanca je upravený zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. § 25 ods. 2.

(3) Poslanec je povinný písomne, ústne resp. telefonicky ospravedlniť svoju neúčasť na obecnom zastupiteľstve  starostovi obce.

Práva a povinnosti poslancov

§ 27

(1) Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach  týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce Kanianka a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v  Kanianke, zásady odmeňovania, ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

e) dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,

f) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva.

(3) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov  o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Náhrady a plat poslancov

§ 28

(1)Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jeho výkon mu môže obec poskytnúť odmenu v zmysle ustanovenia § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p. a v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a aktuálnych dodatkov.

Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

(2) Ak poslanec požiada podľa odseku (1) o náhradu ušlej mzdy a táto mu bude vyplatená, stráca nárok na odmenu za to isté obdobie v zmysle schválených Zásad  odmeňovania poslancov a aktuálnych dodatkov.

(3) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

(4) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania, sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).

Vzťah obce k iným obciam a mestám

§ 29

(1) Veci spoločného záujmu obce Kanianka a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

(2) Ak obce spolupracujú na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združení obcí, zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona, musí mať takáto zmluva písomnú formu  a na jej platnosť je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy.

(3) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie a byť členom medzinárodných združení.

Vzťahy obce s orgánmi štátu, samospráv a inými subjektmi
§ 30

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a územnej samosprávy a to najmä so samosprávnym krajom, inými obcami, obvodným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými subjektmi, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny obce a odmeny, kronika obce

Prvá časť

Symboly obce Kanianka

§ 31

Úvodné ustanovenia

Symboly obce Kanianka sú:

 1. erb obce
 2. vlajka obce
 3. pečať obce

Obec Kanianka je povinná používať obecné symboly pri výkone samosprávy. Obecné symboly sa môžu používať vždy len dôstojným spôsobom.

Erb obce Kanianka

§ 32

(1) Erb obce Kanianka tvorí: Modrý podklad, na ktorom je Ondrejský kríž ako symbol obce Koš, v dolnej časti erbu je lemeš, po bokoch dva kosáky, ako symboly obce Kanianka.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Kanianka tvorí prílohu č. 1 tohto Štatútu.

(3) Právo použiť a používať erb obce akýmikoľvek tretími osobami je viazaný na písomný súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva spravidla najviac na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu.

Žiadosť musí obsahovať:

 • úplný grafický návrh, spôsob a miesto použitia erbu,
 • dôvod použitia,
 • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
 • prípadne potvrdenie o zaplatení úhrady za používanie erbu.

(4) Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insígniách starostu,

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Kanianka, cenách obce Kanianka a uznaniach obce Kanianka,

d) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Kanianke,

e) na označenie hraníc územia obce,

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v úradnej miestnosti starostu obce,

g) na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,

h) na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a dobrovoľného hasičského zboru obce,

i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a dobrovoľného hasičského zboru obce.

(5) Subjekty používajúce erb spôsobom podľa ods. 4 a 6 tohto ustanovenia sú oslobodené od platenia úhrady za používanie erbu.

(6) Erb obce sa používa na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení  a významných skutočností. Na bežnej korešpondencií sa erb nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom obce môže využívať na účely svojej korešpondencie výlučne starosta obce.

(7) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

(8) Obec Kanianka môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Kanianka, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

(9) Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

Vlajka obce Kanianka

§ 33

(1) Vlajku obce Kanianka tvorí päť zvislých pruhov vo farbách (zľava doprava) modrá, biela, žltá, modrá, biela.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Kanianka tvorí prílohu č. 2 tohto Štatútu.

(3) Vlajku obce Kanianka používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu, prípadne súhlas na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie použitia.

(4) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna  vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo ( 8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).

(6) Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne,  pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

(7) Pri používaní a vyvesovaní vlajky  musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

(8) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

(9) Podmienky používania vlajky obce stanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Pečať obce Kanianka

§ 34

(1) Pečať obce Kanianka tvorí erb obce Kanianka s hrubopisom „Obec Kanianka“.

(2) Podrobné a záväzné vyobrazenie pečate obce Kanianka tvorí prílohu č. 3 tohto Štatútu.

(3) Pečať obce sa môže používať pri administratívnych aj slávnostných príležitostiach, napr. udelenie čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

(4) Pečať obce a jej duplikáty uschováva starosta obce a poverení pracovníci obce, ktorí zodpovedajú za to,  aby nebola zneužitá.

Druhá časť

Čestné občianstvo obce, ceny a odmeny obce

§ 35

Úvodné ustanovenie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:

a) Čestné občianstvo obce Kanianka

b) Cena obce Kanianka

c) Odmeny

(2) Starosta môže udeliť  tieto verejné uznania:

a) Cena starostu obce Kanianka

b) Čestné uznanie starostu obce Kanianka

Čestné občianstvo obce Kanianka

§ 36

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Kanianka.

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenémusa vykoná spravidla na slávnostnom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapíše do Pamätnej knihy obce Kanianka.

Cena obce Kanianka

§ 37

(1) Cena obce Kanianka sa udeľuje za:

 – vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti,

 – činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,

 – činnosti osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Cena obce je udelená, ak za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Cenu obce Kanianka tvorí plaketa s erbom obce a peňažná  odmena v sume do 400 €. K cene obce sa vydáva potvrdenie ( preukaz )  o jej  udelení, s uvedením  mena, adresy,  dátumu  udelenia ceny, pečiatkou obce a podpisom starostu. Zároveň sa uvedie dôvod udelenia ceny.

(4) Cenu obce Kanianka slávnostne odovzdáva oceneným starosta obce.

(5) Cena obce Kanianka sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

(6) Cena obce Kanianka sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí dvoch rokov.

(7) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného. 

Cena starostu obce Kanianka

§ 38

(1) Udelenie ceny starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce navrhuje starosta obce. O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

(2) Cenu starostu obce Kanianka tvorí vecný dar alebo finančná odmena v hodnote do 300 €.

(3) Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.

(4) Starosta informuje obecné zastupiteľstvo o udelení ceny starostu obce .  

(5) Slávnostné odovzdanie ceny starostu poctenémusa vykoná spravidla na slávnostnom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti zapíše do Pamätnej knihy obce Kanianka.

Čestné uznanie starostu obce Kanianka

§ 39

(1) Čestné uznanie starostu obce Kanianka ( ďalej  len „Čestné uznanie“ ) je možné udeliť fyzickej osobe a kolektívu s trvalým pobytom v obci Kanianka, pri príležitosti okrúhleho jubilea, za celoživotné dielo a dosiahnutie pozoruhodného športového, kultúrneho alebo iného výkonu alebo činnosti reprezentujúcej obec.

(2) Čestné uznanie je možné pri jednej príležitosti udeliť aj viacerým fyzickým osobám a kolektívom.

(3) Súčasťou udelenia Čestného uznania starostu obce je listina o udelení Čestného uznania starostu obce.

(4) Návrh na udelenie Čestného uznania môže podať poslanec obecného zastupiteľstva obce alebo aj iná fyzická osoba alebo reprezentanti spoločenských, vedeckých, športových, kultúrnych a obdobných organizácií a inštitúcií  v obci Kanianka.

(5) Návrh na udelenie Čestného uznania podá navrhovateľ obci písomne prostredníctvom podateľne obecného úradu obce alebo prostredníctvom elektronickej schránky obce.

(6) Návrh na udelenie Čestného uznania obsahuje:

a) meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu navrhovateľa na udelenie Čestného uznania,

b) meno , priezvisko/ názov, adresu, telefónne. číslo, e-mailovú adresu, rok a miesto narodenia osoby navrhnutej (nominovaného) na udelenie Čestného uznania,

(2)   Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch.

c) čestné prehlásenie, že nominovaný  prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí s nomináciou a ocenením obce Kanianka a udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle GDPR na uvedený účel,

d) odôvodnenie, na základe ktorého je fyzická osoba alebo kolektív navrhovaný na udelenie Čestného uznania, konkrétny dopad na rozvoj a zveľadenie obce, konkrétna udalosť alebo počin, ktorým navrhovaná osoba alebo kolektív obohatili ľudské poznanie alebo prispeli k rozvoju, reprezentácii alebo pomoci obci.

(7) O návrhu udelenia Čestného uznania rozhoduje starosta obce. O udelení Čestného uznania môže starosta obce rozhodnúť aj bez návrhu, na základe vlastného zváženia.

(8) Čestné uznanie je morálne ocenenie bez finančného nároku.

(9) Starosta obce rozhoduje o výške finančných prostriedkov v prípade zakúpenia daru  pre oceneného.

(10) Čestné uznanie je držiteľovi odovzdané osobne, pri slávnostnom odovzdávaní v zmysle Štatútu obce.

Finančné odmeny a vecné dary

§ 40

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť z obecných prostriedkov finančné odmeny a to poslancom a iným obyvateľom obce, prípadne  iným osobám za aktívnu prácu v prospech obce a jej obyvateľov. Na návrh starostu môže obecné zastupiteľstvo tiež schváliť poskytnutie vecného daru a to za významný podiel na rozvoji obce. Výšku odmeny a hodnotu daru schvaľuje na návrh starostu OZ.

Tretia časť

Kronika obce Kanianka

§ 41

(1)   Kronika obce Kanianka sa vedie v úradnom jazyku.

(3) Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 •  Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(5) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

(6) Ocenenie hodné zreteľa sa zaznamená v Kronike obce Kanianka, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené. 

Pomoc pri mimoriadnych situáciách

Pomoc obyvateľom obce pri mimoriadnych situáciách

§ 42

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva nevyhnutné činnosti v čase živelnej pohromy a havárie. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane života, zdravia a majetku.

(3) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva a podľa možností obce aj ochranu majetku obyvateľov a vypracúva plány záchranných prác.

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom dobrovoľného hasičského  zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

Pomoc obyvateľov obce pri mimoriadnych situáciách

§ 43

(1) Obyvateľ obce je povinný poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.

(1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 44

(1)   Štatút obce Kanianka je základnou právnou normou obce Kanianka.

(2)  Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy musia byť v súlade s týmto Štatútom.

(3)  Jednotlivé časti a ustanovenia štatútu, ktoré by boli v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami sú neplatné; v takomto prípade sa postupuje podľa platnej právnej normy. Ostatné ustanovenia Štatútu ostávajú platné a účinné. (4) Na tomto štatúte sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Kanianke na svojom zasadnutí dňa
14.06.2023  uznesením č. 109/2023. Dňom účinnosti sa ruší pôvodný štatút obce Kanianka zo dňa 23.03.2011, ktorý bol schválený uznesením č .67/2011.