Preskočiť na obsah

Zásady hospodárenia s majetkom obce

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“), určuje tieto:

Smernica č. 9/2023
ZÁSADY HOSPODÁRENIA
S MAJETKOM OBCE
Spracoval: JUDr. Ján Lacko
Schválil: Peter Bielický DiS.art – starosta obce
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Kanianka č. 169/2023 zo dňa 01.12. 2023
Účinnosť od: 01.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Kanianke na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) a
v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“), určuje tieto:
Zásady hospodárenia s majetkom obce
(ďalej len „zásady“)
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Obec Kanianka je právnická osoba, ktorá za podmienok stanovených v príslušných
právnych predpisoch a v týchto zásadách samostatne hospodári s vlastným majetkom
a vlastnými príjmami. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce,
ktorými sú obecné zastupiteľstvo a starosta, formou miestneho referenda a prípadne
verejnými zhromaždeniami obyvateľov obce.
2. Obecné zastupiteľstvo najmä na základe § 11 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990
v znení neskorších predpisov, určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce a s majetkom štátu, ktorý užíva a schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa
tohto majetku, ako aj kontroly hospodárenia s ním.
3. Tieto zásady sa vzťahujú na obec, jej zamestnancov a orgány, právnické osoby
zriadené obcou, ako aj iné právnické a fyzické osoby, ktoré sú oprávnené v rozsahu
stanoveným osobitným predpisom, týmito zásadami alebo zmluvou majetok obce
užívať, brať z neho úžitky a nakladať s ním.
4. Tieto zásady upravujú najmä:
a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila v súvislosti so správou majetku
obce,
b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
c) postup prenechávania majetku do užívania,
d) podmienky umiestňovania inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce,
e) podmienky nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce,
f) nakladanie s cennými papiermi,
g) úkony organizácií podliehajúce schváleniu orgánmi obce,
h) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových
podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec
postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na
transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.
i) kritériá na určenie majetku obce za prebytočný alebo neupotrebiteľný,
j) podmienky, za ktorých bude možné znížiť kúpnu cenu oproti všeobecnej hodnote
majetku pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a
podmienky pre zníženie nájomného pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
k) dôvody hodné osobitného zreteľa, najmä prevody a nájmy nehnuteľností s malou
výmerou a nízkou hodnotou alebo podporujúce všeobecne akceptovateľný
verejnoprospešný účel,
l) právomoci a úlohy orgánov obce pri nakladaní s majetkom obce; tým nie je
dotknutá právomoc obecného zastupiteľstva.
5. Zásady sa nevzťahujú na
3
a) nakladanie s finančnými prostriedkami obce, hospodárenie s nimi sa riadi
schváleným rozpočtom obce a rozpočtovými pravidlami obce,
b) nakladanie s majetkom a majetkovými právami, ktoré vykonáva obec na základe
prenesených úloh štátnej správy podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, pričom toto nakladanie je upravené v osobitných predpisoch,
(napr. zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov),
c) nakladanie s cennými papiermi, ktoré upravujú osobitné predpisy (napr. zákon č .
530/1990 Zb . o dlhopisoch, Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách, zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom
investovaní) s výnimkou podľa § 9ab ods. 2 zákona o majetku obcí,
d) postup pri prenajímaní bytov a predaji bytov a pozemkov pod bytovými domami
vo vlastníctve obce, ktorý je upravený v osobitných predpisoch (napr. zákon č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní),
e) nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré upravujú osobitné predpisy (zákon
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon č. 583/2004 Z .
z . o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy),
f) nakladanie s majetkom obce, ktoré upravujú osobitné predpisy (napríklad zákon č.
182/1993 Z. z . o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).
DRUHÁ ČASŤ
MAJETOK OBCE
Článok 2
Vymedzenie majetku obce
1. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov,
ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona
o majetku obcí alebo ktoré nadobudla obec do vlastníctva prechodom z majetku
Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu
alebo vlastnou činnosťou.
2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Majetok obce možno použiť najmä na
verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
3. Obec, okrem majetku, ktorý prešiel z vlastníctva štátu do majetku obce podľa zákona
o majetku obcí, môže nadobúdať majetok, kúpou, zámenou, darovaním, dedením,
rozhodnutím orgánu štátu, vlastnou a podnikateľskou činnosťou.
4. Obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu
majetku obce, ktorým je jeho rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená
v zmysle osobitného zákona (Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov) alebo prostredníctvom obchodnej
spoločnosti s majetkovou účasťou obce založenej podľa Obchodného zákonníka.
5. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis
neustanovuje inak.
6. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho
používanie obec neobmedzila.
7. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej
spoločnosti v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo môže zo svojho
majetku založiť inú právnickú osobu v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi (napr. neziskovú organizáciu).
8. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Kanianke v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú
zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú
inak.
Článok 3
Všeobecné zásady hospodárenia
1. Všetky orgány obce, rozpočtové organizácie zriadené obcou (ďalej len „správca“),
subjekty s majetkovou účasťou obce, spoločnosti, organizácie, združenia užívajúce
majetok obce, sú povinné majetok obce najmä:
a) zveľaďovať, zhodnocovať a zachovávať jeho účelové určenie,
b) udržiavať, užívať, brať z neho úžitky,
c) chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
d) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
e) viesť majetok v účtovníctve a v predpísanej evidencii podľa osobitných predpisov,
f) vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisov
a nariadení starostu obce a uznesení OZ, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a príslušných interných predpisov obce.
2. Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudla podľa § 2b a § 2c
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na výchovnovzdelávací proces, v oblasti vzdelávania a výchovy a činností s ním súvisiacich a na
zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti. Na tento majetok nemožno
zriadiť záložné právo ani zabezpečovací prevod práva, uskutočniť výkon rozhodnutia,
konkurzné konanie a reštrukturalizáciu podľa osobitných predpisov. Táto povinnosť sa
skončí na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva podľa § 7a ods. 2 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú
formu a musia byť povinne zverejňované v zmysle príslušných právnych predpisov,
inak sú neplatné, príp. neúčinné.
4. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa majetok prenecháva do nájmu,
výpožičky alebo sa prevádza do vlastníctva, musí mať ku dňu podpísania zmluvy
uhradené všetky splatné záväzky voči obci.
TRETIA ČASŤ
NAKLADANIE S MAJETKOM OBCE
Článok 4
Kompetencie pri nakladaní s majetkom obce
1. Rozhodovaciu právomoc pri nakladaní s majetkom obce majú:
- Obecné zastupiteľstvo – v zmysle právomocí uvedených v bode 1 tohto článku,
- Starosta obce – v zmysle právomocí uvedených v bode 2 tohto článku,
- Štatutárny zástupca rozpočtovej organizácie zriadenej obcou (ďalej len RO) –
v zmysle právomocí uvedených v bode 3 tohto článku.
2. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje najmä o:
5
a) spôsobe prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce (zámer prevodu), to
neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného
predpisu (§ 18a ods. 3, 29a ods. 1. Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov),
b) prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce, to neplatí, ak je obec povinná
previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu (§18a ods. 3, 29a ods. 1.
Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov,
c) nadobúdaní nehnuteľného majetku od fyzických a právnických osôb (napr. formou
daru, dedením a pod.),
d) podmienkach obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
e) prevodoch vlastníctva hnuteľného majetku, vedeného v majetku obce, ktorého
zostatková cena je nad hodnotu 3.500,-€ v jednotlivom prípade, zistená buď na
základe znaleckého posudku alebo na základe odborného vyjadrenia oprávneného
subjektu,
f) nakladaní s majetkovými právami obce, ak podľa týchto zásad nemá právomoc
nakladania starosta obce alebo štatutárny zástupca RO, príspevkovej organizácie,
obchodnej spoločnosti, či inej spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
g) vkladaní majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných
spoločností s majetkovou účasťou obce,
h) o návrhoch koncesných zmlúv na uskutočnenie stavebných prác alebo návrhoch
koncesných zmlúv na poskytnutie služby (schválenie zámeru) uzatvorených podľa
osobitného predpisu (zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a následne o
schválení týchto zmlúv pred ich podpisom oprávnenými osobami a to
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ,
i) o schválení zmlúv o dielo, kúpnych zmlúv, mandátnych zmlúv a iných zmlúv
s odplatným predmetom plnenia a ich prípadných dodatkov pred ich podpisom
oprávnenými osobami a to v prípade, že predmet plnenia podľa týchto zmlúv je
vyšší ako 20.000,-€ v jednotlivom prípade,
j) zriadení a zrušení vecného bremena, okrem prípadov zriaďovania a zrušovania
vecných bremien vyplývajúcich z osobitného právneho predpisu,
k) prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku, okrem prípadov uvedených v bode
3. písm. a) a b) tohto článku zásad,
l) dlhodobom prenájme pozemkov určených na stavebné účely,
m) prenechaní lesných a poľnohospodárskych pozemkov do nájmu, o zrušení nájmu
ako aj o uzatvorení zmluvy na výkon práva poľovníctva s poľovníckymi
združeniami,
n) vypožičaní hnuteľného alebo nehnuteľného majetku obce na dobu dlhšiu ako 1 rok
a to len v prospech rozpočtových a príspevkových organizácií obce, obchodných
spoločností založených obcou, prípadne v prospech iných subjektov a osôb, ktoré
sa podieľajú na zabezpečovaní verejno-prospešných činností v prospech obce,
o) možnosti započítania investičných nákladov nájomcu a nákladov nájomcu
vynaložených na opravy do predmetu nájmu s nájomným podľa čl. 13 týchto
zásad, a to nad hodnotu 1.000,-€ na predmet nájmu ročne,
p) prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce, ako aj
hnuteľného majetku zvereného do správy rozpočtovej alebo príspevkovej
organizácii alebo obchodnej spoločnosti založenej obcou, ak jeho pôvodná
nadobúdacia cena v jednotlivom prípade bola vyššia ako 3.500,-€,
q) zriadení, zrušení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a na návrh
starostu obce vymenúva a odvoláva ich štatutárnych zástupcov (riaditeľov),
r) zverení a odňatí nehnuteľného majetku obce do správy alebo zo správy
rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj o prevodoch správy
nehnuteľného majetku a stavieb (spevnené plochy, ihriská a pod.) medzi týmito
rozpočtovými a príspevkovými organizáciami ako správcami obecného majetku,
s) zmluve uzavretej podľa § 20 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (združenie obcí),
t) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej
finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu, mimovládnych zdrojov alebo o prijatí
nenávratného finančného príspevku,
u) poskytnutí úveru alebo pôžičky rozpočtovej a príspevkovej organizácii,
v) odpísaní nevymožiteľnej nedaňovej pohľadávky v hodnote nad 1.000,-€ (okrem
daňových pohľadávok, ktorých odpísanie je upravené v osobitnom Zákone č.
563/2009 Zb. daňový poriadok, v znení neskorších predpisov) a pohľadávok
v prípade zrušenia konkurzu, zamietnutia návrhu na konkurz pre nedostatok
majetku alebo v prípade zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku dlžníka, pri
zániku povinného bez právneho nástupcu,
w) združení finančných prostriedkov a o účasti obce v združeniach,
x) vydávaní a nakladaní s cennými papiermi, zároveň určuje spôsob výkonu práv
vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov s dôrazom na efektívnosť
a transparentnosť,
y) nakladaní s majetkom a majetkovými právami nešpecifikovanými v týchto
zásadách, uznesením o návrhu spoločenských zmlúv a zakladateľských listín so
100% účasťou obce, o vstupe obce do obchodných spoločností, majetkovej účasti
obce v právnickej osobe, prevode obchodného podielu obce, prevode akcií, zániku
účasti obce v spoločnostiach,
z) členoch výberových komisií, obchodno-verejných súťaží, výberových komisií pri
verejnom obstarávaní a i., kde je použitý inštitút výberovej komisie. Toto neplatí,
ak je povinnosť výberu víťaza daná elektronickým trhoviskom alebo inou právnou
formou vylučujúcou výberovú komisiu,
aa) zakladaní a zrušení obchodných spoločností a iných právnických osôb a o
schvaľovaní zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov v súlade s
§ 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení,
bb) zámere realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov alebo zariadení vo
vlastníctve obce prostredníctvom energetickej služby s garantovanou úsporou
energie poskytovanej na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný
sektor v zmysle Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti v znení
neskorších predpisov.
3. Starosta obce rozhoduje najmä o:
a) prenájme hnuteľného majetku obce s dobou trvania nájmu maximálne do 1 roka
a zároveň za podmienky, že pôvodná obstarávacia cena prenajímanej hnuteľnej
veci nie je vyššia ako 3.500,-€,
b) prenájme nehnuteľného majetku obce (nájomné byty) a to na základe odporúčania
komisie sociálno-bytovej, zdravotníctva a opatrovateľskej služby ustanovenej
obecným zastupiteľstvom a v súlade so zásadami uzatvárania nájomných zmlúv
k bytom, taktiež v prípade prenájmu verejných priestranstiev súvisiacich
s vyrubovaním a uplatňovaním miestnych daní a poplatkov, ako aj v prípade
krátkodobého prenájmu nehnuteľností za účelom športových a kultúrnych
podujatí,
c) vypožičaní hnuteľného alebo nehnuteľného majetku obce na dobu určitú a to
maximálne do 1 roka a to aj opakovane v rámci príslušného kalendárneho roka a to
len v prospech rozpočtových a príspevkových organizácií obce, obchodných
7
spoločností založených obcou, prípadne v prospech iných subjektov a osôb, ktoré
sa podieľajú na zabezpečovaní verejno-prospešných činností v prospech obce
d) zverení hnuteľného majetku do správy rozpočtovej a príspevkovej organizácie, do
hodnoty zvereného majetku v pôvodnej nadobúdacej cene do 3.500,-€
v jednotlivom prípade,
e) predaji hnuteľného majetku vedeného v účtovníctve, ak jeho zostatková hodnota
nie je vyššia ako 3.500,-€ v jednotlivom prípade, zistená buď na základe
znaleckého posudku alebo na základe odborného vyjadrenia oprávneného subjektu,
f) obstarávaní hnuteľného majetku, tovarov, prác a služieb týkajúcich sa bežnej
prevádzky obce (čerpanie bežných výdavkov schváleného rozpočtu obce) a to
v súlade so schváleným objemom rozpočtových prostriedkov najviac do výšky
20.000,-€ v jednotlivom obchodnom prípade, okrem uzatvárania obchodných
zmlúv týkajúcich sa čerpania kapitálových výdavkov rozpočtu (obstarávanie
hmotného a nehmotného investičného majetku), ktoré pred ich samotným
podpisom musia byť vždy schválené obecným zastupiteľstvom a za podmienky
dodržania zákona o verejnom obstarávaní,
g) prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce alebo hnuteľného
majetku obce, ktorý je v nájme inej právnickej alebo fyzickej osoby, okrem
majetku zvereného do správy, ak jeho nadobúdacia hodnota nebola vyššia ako
3.500,-€ v jednotlivom prípade,
h) vypožičaní hnuteľného majetku na dobu určitú maximálne do 1 roka, a to aj
opakovane a to len v prospech rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
obchodných spoločností založených obcou, prípadne v prospech iných
občianskych združení, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní verejno-prospešných
činností v prospech obce,
i) jednotlivom započítaní investičných nákladov nájomcu na predmet nájmu
a nákladov nájomcu na opravy predmetu nájmu súvisiacich s užívaním predmetu
nájmu s výškou nájomného do 1.000,-€ ročne,
j) upustení od vymáhania nedaňovej pohľadávky do výšky 500,-€ v jednotlivom
prípade tej istej fyzickej a právnickej osoby ročne, pričom celkový výška všetkých
odpustených pohľadávok nesmie presiahnuť 1.000,-€ ročne a pohľadávok
v prípade zrušenia konkurzu, zamietnutia návrhu na konkurz pre nedostatok
majetku, alebo v prípade zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku dlžníka, pri
zániku povinného bez právneho nástupcu, pričom o celkovej výške odpísaných
pohľadávok bude OZ informované v záverečnom účte obce a to vždy po
predchádzajúcom prerokovaní príslušnej finančnej komisie zriadenej obecným
zastupiteľstvom,
k) uzavretí zmlúv o dielo, kúpnych zmlúv, mandátnych zmlúv a iných zmlúv
s odplatným predmetom plnenia a ich prípadných dodatkov, ak hodnota plnenia
podľa týchto zmlúv nepresahuje sumu 20.000,-€, okrem uzatvárania obchodných
zmlúv na dodávku energií v prospech obce, u ktorých hodnota plnenia môže byť
maximálne do sumy 100.000,-€,
l) dlhodobom umiestnení reklamných a informačných tabúl na stĺpy verejného
osvetlenia na základe žiadostí fyzických alebo právnických osôb v súlade s VZN
obce o miestnych daniach a poplatkoch,
m) uzatváraní, zmene a zrušení zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení, ktoré sú uzatvárané v zmysle § 9aa zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

                                                                                          

4. Štatutárni zástupcovia rozpočtovej organizácie zriadenej obcou majú právomoc
rozhodovať o:
8
a) nadobúdaní hnuteľného majetku do vlastníctva obce bezodplatne alebo odplatne
v zmysle platných právnych predpisov v súlade s finančným krytím schváleného v
rozpočte obce,
b) o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku nadobudnutého
vlastnou činnosťou, ako aj majetku obce, zvereného im do správy, ktorého
nadobúdacia hodnota nebola vyššia ako 3.500,-€ v jednotlivom prípade. Na
základe návrhu svojej inventarizačnej komisie a následne po písomnom súhlase
starostu obce, sú oprávnení predať, darovať alebo zlikvidovať vyradený majetok
v súlade s právnymi predpismi SR a v súlade s internými predpismi obce,
c) prenajímaní im zvereného hnuteľného a nehnuteľného majetku iným fyzickým
alebo právnickým osobám v súlade s týmito zásadami a zákonom o majetku obcí,
v súlade s jeho účelovým určením, okrem zverenia majetku pre politické účely
jednotlivcom alebo politickým stranám a taktiež nie pre účely, ktoré by mohli byť
v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi a mravnými princípmi a
zásadami,
d) zhodnocovaní hnuteľného a nehnuteľného majetku v súlade s finančným krytím
schváleného v rozpočte obce.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PREVODY VLASTNÍCTVA MAJETKU OBCE
Článok 5
Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce
1. Obec môže nadobúdať nehnuteľný alebo hnuteľný majetok v zmysle platných
právnych predpisov a to od právnických alebo fyzických osôb odplatne alebo
bezodplatne:
a) prevodom vlastníckeho práva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva
a pod.)
b) prechodom vlastníckeho práva (dedením, na základe rozhodnutia súdu a pod.)
c) vlastnou podnikateľskou činnosťou,
d) formou dotácií a nenávratných finančných príspevkov z rozpočtových prostriedkov
SR alebo EÚ,
e) prevodom z majetku štátu zo zákona podľa osobitných predpisov (napr. Zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí),
f) inou právnou formou.
Článok 6
Prevody majetku obce
1. Obec môže previesť vlastníctvo k nehnuteľnému majetku na iné právnické osoby
a fyzické osoby len za odplatu.
2. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, okrem prípadu, ak by tak
ustanovil osobitný všeobecne záväzný právny predpis.
3. Ak osobitný zákon (Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) neustanovuje inak,
prevody vlastníctva majetku obce sa môžu realizovať len nasledovne:
a) na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka, pričom podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľuje obecné
zastupiteľstvo, na tom istom zasadnutí ako schváli zámer predaja majetku formou
OVS,
b) dobrovoľnou dražbou (podľa Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
v znení neskorších predpisov),
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej v znaleckom posudku podľa osobitného predpisu (Vyhláška MS SR č.
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku).
4. Obec zverejní zámer predať svoj majetok na základe OVS, dobrovoľnou dražbou,
priamym predajom a aj jeho spôsob, na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke
obce (www.kanianka.sk) a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 3 písm.
a) a b) musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené
podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.
5. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom minimálne na 15
kalendárnych dní a zároveň zverejní lehotu na doručovanie cenových ponúk
záujemcov. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
6. Obec môže previesť hnuteľný majetok iným právnickým alebo fyzickým osobám za
odplatu alebo bezodplatne.
7. Náklady spojené s prevodom nehnuteľného majetku (náklady na znalecké posudky,
geometrické plány, právne služby, správne poplatky a pod.) znáša v prípade zámeny
žiadateľ o zámenu a v prípade predaja obecného majetku kupujúci.
8. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej
spoločnosti založenej podľa Obchodného zákonníka alebo môže svoj majetok použiť
na založenie inej právnickej osoby podľa iných právnych predpisov (neziskové
organizácie, nadácie a pod.).
9. Obchodná verejná súťaž
9.1. Obec použije metódu obchodnej verejnej súťaže pri prevode majetku:
a) ktorého všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom
vypracovaného podľa osobitného predpisu presiahne hodnotu 40.000,-€
v jednotlivom prípade,
b) pri odpredajoch bytov, okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje výnimka zo
zákona o predkupnom práve nájomcov podľa Zákona č. 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
c) ak ide o nehnuteľnosť, o kúpu ktorej má preukázateľne záujem viac
fyzických alebo právnických osôb, to znamená ak na podateľňu obecného
úradu boli doručené minimálne dve žiadosti na odkúpenie jednej
nehnuteľnosti a to v lehote najneskôr tri pracovné dni pred konaním
obecného zastupiteľstva, na ktorom sa má rozhodnúť o zámere predaja
majetku,
d) v prípade, že o použití metódy predaja formou obchodnej verejnej súťaže
rozhodne obecné zastupiteľstvo v danom konkrétnom prípade.
9.2. Zadefinovanie predmetu obchodnej verejnej súťaže navrhne prednosta
obecného úradu a za tým účelom pripraví pre obecné zastupiteľstvo presnú
identifikáciu nehnuteľností, s jej minimálnou cenou podľa znaleckého posudku
a pripraví podklady k určeniu podmienok obchodnej verejnej súťaže pre každý
konkrétny prípad na prerokovanie a na schválenie obecným zastupiteľstvom. Po
schválení podmienok OVS v obecnom zastupiteľstve, obec Kanianka obchodnú
verejnú súťaž uverejní na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke a v miestnej
tlači a to minimálne počas 15 kalendárnych dní. Z oznámenia musí byť zrejmé
o aký majetok ide tak, aby nebol zameniteľný s iným majetkom. Pri zverejnení
v regionálne tlači musí oznámenie obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené
10
podmienky obchodnej verejnej súťaže. Podmienky OVS spravidla schváli OZ na
tom istom zasadnutí, na ktorom schvaľuje aj samotný zámer predaja formou OVS.
9.3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obsahujú najmä:
a) názov vyhlasovateľa (obec Kanianka) a presnú adresu vyhlasovateľa, IČO;
b) predmet obchodnej verejnej súťaže (súpisné číslo stavby, popis
nehnuteľnosti, parcelné číslo, katastrálne územie podľa príslušného listu
vlastníctva tak, aby neboli zameniteľné s iným majetkom). Ak predmetom
OVS nie je celá parcela, musí byť k podkladom doložený geometrický plán
alebo aspoň grafické znázornenie časti pozemku na snímke z katastrálnej
mapy, ktorého sa OVS týka;
c) kritériá, ktoré budú uplatnené pri výbere najvýhodnejšej ponuky;
d) lehota, do ktorej je možné podávať súťažné návrhy;
e) spôsob podávania súťažných návrhov, pričom návrhy do obchodnej
verejnej súťaže sa podávajú cez elektronickú schránku alebo v listinnej
podobe, ak záujemca nemá aktivovanú elektronickú schránku. Písomné
návrhy musia byť v zapečatenej obálke a doručené buď do podateľne
obecného úradu osobne alebo poštou;
f) obsah súťažných podkladov;
g) kontakt na zamestnanca obecného úradu ako kontaktnú osobu;
h) vyhradenie si práva odstúpiť od výsledkov OVS aj bez uvedenia dôvodu,
pričom obec je povinná bezodkladne upovedomiť všetkých záujemcov
o zrušení obchodnej verejnej súťaže aj s prípadným odôvodnením jej
zrušenia a zároveň informáciu o zrušení súťaže spolu s odôvodnením obec
uverejní tým istým spôsobom, ktorým boli vyhlásené podmienky OVS;
i) lehotu, do ktorej je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uzatvoriť
zmluvu.
Obec je povinná zverejniť ich najneskôr 15 kalendárnych dní pred uzávierkou na
podávanie súťažných návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
9.4. OZ uznesením menuje na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov členov
súťažnej komisie v nepárnom počte, ktorá je najmenej trojčlenná s tým, že
nadpolovičná väčšina členov musí byť z radov poslancov OZ, z ktorých niektorého
zároveň menuje za predsedu komisie. Členovia komisie menovaní mimo
poslancov OZ musia byť morálne bezúhonní, nesmú byť účastníkmi súťaže, ani
osobami v priamom príbuzenskom vzťahu s prípadným účastníkom súťaže.
9.5. Komisia je uznášania schopná, ak sú prítomní aspoň traja členovia komisie.
Činnosť komisie riadi menovaný predseda, ktorý poverí jedného z prítomných
členov za zapisovateľa.
9.6. Komisia označí jednotlivé podania číslom návrhu, očísluje prílohy, skontroluje
formálnu úplnosť došlých návrhov a spíše prvotný záznam, ktorý obsahuje
nasledovné: počet účastníkov, neporušenosť súťažných návrhov, formálnu úplnosť
návrhov, návrhy, ktoré boli vyradené zo súťaže spolu s odôvodnením a podpisy
členov komisie.
9.7. Komisia vyhodnotí podané súťažné návrhy najneskôr do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov. O priebehu vyhodnotenia
spíše komisia zápisnicu, ktorá musí obsahovať najmä:
a) predmet OVS,
b) zloženie členov komisie,
c) zoznam účastníkov,
d) zoznam návrhov predložených do OVS, ktoré nespĺňajú podmienky
obchodnej verejnej súťaže a ku ktorým sa nebude prihliadať a to aj
s odôvodnením, pričom následne v tomto prípade obec oznámi každému
11
záujemcovi, na ktorého predložený návrh sa neprihliadalo, vylúčenie jeho
návrhu z obchodnej verejnej súťaže spolu s odôvodnením a to najneskôr
v lehote 30 dní od vyhodnotenia návrhov,
e) zoznam ostatných návrhov,
f) kritériá pre výber najvýhodnejšej ponuky,
g) výsledky hodnotenia s určením najvýhodnejšej ponuky,
h) podpis všetkých zúčastnených členov komisie,
i) vyhlásenie predsedu komisie, že zodpovedá za správnosť a úplnosť v nej
uvedených údajov,
j) vyhlásenie členov komisie, že boli poučení o zachovaní mlčanlivosti
a o dodržaní podmienok ochrany osobných údajov.
9.8. Na základe vyhodnotenia súťažných návrhov komisiou musia byť všetky
návrhy podané do obchodnej verejnej súťaže obcou zverejnené najneskôr do 10
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov a to po
dobu minimálne 30 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má
obec zriadené. Po uplynutí uvedenej 30 dňovej lehoty starosta obce s uchádzačom,
ktorého súťažný návrh bol vyhodnotený ako najvýhodnejší, uzatvorí a podpíše
zmluvu.
9.9. V prípade, že sa do OVS neprihlási žiadny uchádzač, predseda komisie o tejto
skutočnosti spíše úradný záznam a OVS sa považuje za zrušenú.
9.10. Úspešný účastník súťaže je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu najneskôr do 30
kalendárnych dní od uplynutia 30-dňovej lehoty stanovenej na zverejnenie
všetkých podaných a vyhodnotených súťažných návrhov. V prípade ak nedôjde
k uzatvoreniu zmluvy z dôvodov na strane účastníka vyhodnoteného na prvom
mieste v stanovenej lehote, OVS sa stáva neplatnou.
9.11. Pre ostatné podmienky, ktoré nie sú upravené v týchto zásadách, sa použijú
ustanoveniami § 281 – 288 Obchodného zákonníka.
10. Dobrovoľná dražba
Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že majetok obce bude odpredaný formou
dobrovoľnej dražby a to v súlade so Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách v znení neskorších predpisov, pričom za tým účelom poverí starostu obce
k tomu, aby vybral príslušnú dražobnú spoločnosť a s touto dohodol zmluvné
podmienky, za ktorých bude dražba realizovaná.
11. Priamy predaj
11.1. Obec použije metódu priameho predaja pri prevode majetku v prípade, ak
o tom rozhodne OZ. Obec nemôže previesť svoj majetok priamym predajom, ak
všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu
presiahne sumu 40.000,-€ v jednotlivom prípade. Pri rozhodovaní OZ o priamom
predaji majetku nesmie byť vypracovaný znalecký posudok starší ako 6 mesiacov.
11.2. Kúpnu cenu pri priamom predaji schvaľuje OZ, táto cena nemôže byť nižšia
ako všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom podľa osobitného
predpisu, okrem prevodov majetku v prípadoch hodných osobitného zreteľa,
v prípadoch predaja bytov alebo pozemkov podľa osobitného predpisu (Zákon č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) alebo v prípade predaja
hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena bola nižšia ako 3.500,-€.
11.3. Obecný úrad na základe schváleného zámeru priameho odpredaja majetku,
zabezpečí jeho zverejnenie na úradnej tabuli, internetovej stránke obce
12
a v regionálnej tlači, minimálne na 15 kalendárnych dní a zároveň zverejní aj
lehotu na doručenie cenových ponúk zo strany potencionálnych záujemcov, ktorá
nesmie byť kratšia ako 30 dní a začína plynúť od zverejnenia zámeru na úradnej
tabuli obce. Cenové ponuky na odkúpenia majetku obce priamym predajom sa
doručujú cez elektronickú schránku alebo v listinnej podobe, ak záujemca nemá
aktivovanú elektronickú schránku. Za účelom vyhodnotenia obdržaných cenových
ponúk OZ vymenuje minimálne trojčlennú komisiu z radov poslancov OZ, ktorá
najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk
vyhodnotí obdržané cenové ponuky, ktoré následne obec je povinná zverejniť
najneskôr do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk
a to po dobu minimálne 30 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Komisia následne odporučí OZ schválenie predaja majetku obce tomu
z uchádzačov, ktorý ponúkol najvyššiu cenu. OZ následne uznesením schváli
odpredaj majetku v prospech vybraného uchádzača formou priameho predaja.
11.4. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho nehnuteľného majetku priamym
predajom na fyzickú osobu, ktorá je v obci Kanianka:
a) starostom obce,
b) poslancom obecného zastupiteľstva,
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby
zriadenej alebo založenej obcou,
d) prednostom obecného úradu,
e) zamestnancom obce,
f) hlavným kontrolórom obce,
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f) (podľa kritérií
upravených v § 116 Obč. zákonníka).
11.5. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na
právnickú osobu, ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu,
štatutárnym orgánom, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je
osoba uvedená v bode 11.4. týchto zásad, to neplatí, ak ide o právnickú osobu,
ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
12. Iné spôsoby prevodu obecného majetku.
1. Ustanovenia § 9a ods. 1) zák.č. 138/1991 Zb., ako aj ustanovenia týchto zásad
uvedené v bodoch 9., 10. a 11. týchto zásad sa nepoužijú pri prevode majetku obce
v nasledovných prípadoch:
a) pri prevode nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa
osobitného predpisu (napr. Zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov), v tomto prípade nie je potrebné schválenie prevodu OZ, avšak OZ
o takomto prevode musí byť aspoň informované,
b) pri prevode pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou. Na schválenie tohto spôsobu prevodu obecného majetku je potrebné
prijatie uznesenia OZ, ktoré bude schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov,
c) pri prevode podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo (§
140 Obč. zákonníka), pričom v tomto prípade sa na schválenie prevodu vyžaduje
prijatie uznesenia OZ, na schválenie ktorého je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny hlasov prítomných poslancov,
d) pri prevode hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 5.000,- €, pričom
o predaji takejto veci rozhoduje starosta obce,
e) pri prevode nehnuteľného majetku obce do vlastníctva registrovaného sociálneho
podniku ako formy investičnej pomoci,
f) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom
osobitný zreteľ musí byť riadne zdôvodnený v súlade so zásadami hospodárenia
s majetkom obce, všeobecná hodnota prevádzaného majetku musí byť stanovená
znaleckým posudkom, ktorý v deň prevodu nie je starší ako 9 mesiacov (znalecký
posudok sa nevyžaduje v prípade, ak hodnota majetku obce neprevyšuje sumu
3.000,-€).
Zámer prevodu majetku obce týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej
15 kalendárnych dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na
svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť
zverejnený počas celej tejto doby. V prípade prevodu majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, sa na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva
schvaľuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zák.č. 138/1991
Zb., po schválení zámeru prevodu majetku následne obecný úrad zabezpečí
zverejnenie uznesenia OZ o schválení zámeru prevodu majetku na svojej úradnej
tabuli a na svojej internetovej stránke a až na nasledujúcom zasadnutí OZ môže
byť schválený samotný prevod obecného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Na schválenie zámeru prevodu formou osobitného zreteľa sa vyžaduje
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov a samotný prevod je potrebné
schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
2. Dôvody hodné osobitného zreteľa pre prevod majetku obce sú:
a) prevod pozemku s malou výmerou do 200 m2,
b) prevod pozemku, cez ktorý je zabezpečený jediný možný prístup
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,
c) prevod pozemku, ktorý nemá zabezpečený prístup z verejnej komunikácie
a tento prístup je možný len cez pozemok žiadateľa,
d) prevod pozemku, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na ktorom
je postavená stavba, predmetný pozemok nie je využiteľný pre vlastníkov
ostatných susedných nehnuteľností, ako aj pre samotnú obec a tento prevažne
slúži ako vstup, spevnená plocha, predzáhradka a pod.,
e) prevod pozemku, ktorý susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, pričom
žiadateľ sa o tento pozemok dlhodobo (minimálne 10 rokov) a riadne staral,
tento udržiaval a pre obec je tento v zmysle schváleného územného plánu na
iné účely nevyužiteľný,
f) prevod pozemkov obce, ktoré budú prevádzané do vlastníctva žiadateľa na
základe zámennej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a žiadateľom a táto
zámena pozemkov je realizovaná v záujme obce,
g) prevod majetku s nízkou hodnotou do 3.000 € určenou znaleckým posudkom
alebo na základe preukázateľného porovnania s obdobným majetkom obce
alebo inou verejne dostupnou ponukou na predaj obdobnej veci,
h) prevod samostatne nepoužiteľného pozemku vzhľadom na výmeru, tvar
pozemku, umiestnenie pozemku, ak ide o prevod vlastníkovi susedného
pozemku, ktorý má spoločnú hranicu s predávaným pozemkom,
i) prevod majetku, pri ktorom sa podporí všeobecne akceptovateľný
verejnoprospešný účel,
j) prípady s preferenciou iného ako ekonomického záujmu, kedy by bolo
neprimerane tvrdé postupovať podľa zákona o majetku obcí, napr. ak ide o
sociálne dôvody,
k) ak predchádzajúca obchodná verejná súťaž na predaj majetku skončila
neúspešne, pričom za neúspech nebol zodpovedný vyhlasovateľ,
l) ak vzhľadom na stav a polohu nehnuteľnosti nie je vhodná iná forma prevodu,
napr. ak sa prevodom majetku obce prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného
majetku ako je napr. zabezpečenie prístupu pre stavebné objekty alebo
pozemky vo vlastníctve nadobúdateľa, scelenie nesúrodých parciel, účelnejšie
usporiadanie majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov
vo vlastníctve obce a tretích osôb, zarovnanie pozemku, zarovnanie uličnej
čiary,
m) ak vzhľadom na stav a hodnotu hnuteľného majetku sa iná forma prevodu
preukáže ako nevhodná,
n) ak nemožno objektívne predpokladať, že by majetok obce mohla účelne
nadobudnúť iná osoba, než tá, ktorej sa majetok obce navrhuje previesť,
o) ak prevod majetku obce prispeje k zabezpečeniu kultúrneho, telovýchovného,
osvetového alebo zdravotného rozvoja obce a jeho obyvateľstva,
p) ak bude prevod majetku obce slúžiť k zabezpečeniu bytovej výstavby alebo sa
ním zabezpečí realizácia a naplnenie zámerov individuálnej bytovej výstavby
v súlade s územným plánom obce,
q) ak prevod majetku obce prispeje k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
protipovodňovej ochrany, civilnej ochrany alebo protipožiarnej ochrany,
r) ak prevod majetku obce prispeje k podpore investičných akcií v súlade s
územným plánom obce, napríklad stavby ciest, dráh, priemyselných parkov a
vytvárania pracovných príležitostí,
s) ak sa prevodom majetku obce zabezpečuje využívanie rozvodov inžinierskych
sietí - elektrickej sústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej
alebo kanalizačnej sústavy vrátane príslušenstva,
t) prevod majetku medzi obcou a inou obcou, vyšším územným celkom, štátom
alebo inou verejnoprávnou korporáciou vo verejnom záujme,
u) ak sa prevodom majetku obce má zabezpečiť mimosúdne riešenie sporu,
v) prevod majetku obce za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho
užívania,
w) prevod majetku obce dlhodobému nájomcovi tohto majetku, ktorý majetok
užíva a udržiava namiesto obce alebo v záujme sledovanom obcou, spravidla
aj ako vlastník susediaceho pozemku, alebo nájomcovi, v prospech ktorého je
zriadené predkupné právo, s) realizácia predkupného práva,
x) dôvod, že pozemok bude určený na vybudovanie parkovacích
miest/parkovacieho domu v lokalite s akútnym nedostatkom parkovacích
miest,
y) sa zabezpečí plnohodnotné prevádzkovanie vodných stavieb spoločnosťou
zriadenou na tento účel - prevod súvisí s plnením samosprávnych kompetencií
obce.
13. Podmienky pre zníženie kúpnej ceny pri prevodoch z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
1. Pri prevodoch majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné znížiť
kúpnu cenu oproti všeobecnej hodnote majetku za nasledovných podmienok:
a) ak predchádzajúca obchodná verejná súťaž skončila neúspešne, pričom za
neúspech nebol zodpovedný vyhlasovateľ a je iba jeden záujemca o kúpu,
b) ak prevod za cenu nižšiu ako je všeobecná hodnota majetku je ekonomicky
zdôvodniteľný,
c) ak sa prevodom za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota majetku podporí
fungovanie verejných inštitúcií, charitatívnych inštitúcií alebo sú k tomu iné
verejnoprospešné dôvody akými sú najmä poskytovanie v regióne
nedostatkových sociálnych služieb alebo zdravotníckych služieb,
d) ak ide o prevod fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom a jej sociálne a
ekonomické pomery preukázateľne odôvodňujú zníženie kúpnej ceny,
e) ak ide o prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa a tento majetok
bude kupujúcim využívaný na všeobecne akceptovateľný verejno-prospešný
účel najmä v oblasti sociálnej, zdravotnej, bytovej, kultúrnej, športovej,
výchovno-vzdelávacej, výrobnej oblasti, prípadne v oblasti zabezpečovania
správy a údržby obce alebo ak tento majetok bude naďalej využívaný aj
širokou verejnosťou (napr. ako verejná zeleň, detské ihriská, priľahlé
pozemky k bytovým domom a pod.). Účel prevodu majetku v danom prípade
je kupujúci povinný zachovať najmenej po dobu 5 rokov od nadobudnutia
majetku od obce a v prípade nedodržania tohto účelu, bude kupujúci povinný
doplatiť obci rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou a cenou zistenou podľa
znaleckého posudku ku dňu prevodu majetku,
f) prevodom majetku obce sa má zabezpečiť zmierne riešenie prebiehajúceho
súdneho sporu,
g) prevod majetku obce v prospech držiteľa osvedčenia o významnej investícií,
ktorý má slúžiť realizácii významnej investície podľa zákona č. 371/2001 Z.
z. o významných investíciách v znení neskorších predpisov,
h) zámena pozemkov obce za iné pozemky vo vlastníctve tretích osôb pri
vzájomnom majetkovoprávnom vyporiadaní, zámena majetku obce za iný
majetok vo vlastníctve tretích osôb pri vzájomnom majetkovoprávnom
vysporiadaní alebo pri usporiadaní vlastníctva vo verejnom záujme obce alebo
v záujme rozvoja územia obce,
i) prevod majetku medzi obcou a inou obcou, vyšším územným celkom, štátom
alebo inou verejnoprávnou korporáciou vo verejnom záujme,
j) prevod majetku obce na základe budúcich zmlúv uzatvorených v súlade s
platným právnym poriadkom pred účinnosťou týchto Zásad.
Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci nie sú týmto postupom dotknuté.
Článok 7
Podmienky majetkovej účasti obce v obchodných spoločnostiach a iných právnických
osobách založených podľa osobitných právnych predpisov
1. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej
spoločnosti založenej podľa ust. Obch. zákonníka alebo môže použiť svoj majetok aj
na založenie inej právnickej osoby podľa osobitných právnych predpisov (napr.
neziskovú organizáciu, občianske združenie, nadáciu a pod.) Na založenie
obchodných spoločností, prípadne iných právnických osôb sa vyžaduje schválenie OZ,
pričom na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebná trojpätinová väčšina všetkých
poslancov.
2. OZ taktiež rozhoduje svojim uznesením o nasledovných úkonoch:
a) o prevode obchodného podielu obce alebo jeho časti,
b) o určení výšky základného imania, o určení výšky vkladu obce do základného
imania obchodnej spoločnosti, ako aj o forme vkladu, t.j. či ide o peňažný alebo
nepeňažný vklad,
c) o zvýšení, prípadne o znížení základného imania,
d) o zrušení a zániku majetkovej účasti obce v obchodnej spoločnosti, prípadne inej
právnickej osoby,
e) o nakladaní s cennými papiermi vydanými obchodnou spoločnosťou, v ktorej má
obec majetkovú účasť.
3. Pri uskutočňovaní úkonov smerujúcich k majetkovej účasti obce v obchodnej
spoločnosti alebo k založeniu novej spoločnosti je potrebné pri realizácii tohto zámeru
pripraviť riadny podnikateľský zámer, ktorý musí obsahovať s akým predmetom
činnosti bude spoločnosť podnikať, aká bude výška vkladu obce do spoločnosti,
spôsob určenia a splatenia vkladu do spoločnosti, určenie či ide o peňažný alebo
nepeňažný vklad, ako aj predbežný ekonomický rozbor zamýšľanej spoločnosti. Tento
podnikateľský zámer prerokuje príslušná komisia OZ, ktorá na základe jeho posúdenia
odporučí OZ tento zámer realizovať alebo nerealizovať.
4. Na základe stanoviska príslušnej komisie rozhodne OZ o založení obchodnej
spoločnosti alebo inej právnickej osoby, o podmienkach majetkovej účasti obce v tejto
spoločnosti, ako aj o ďalších podmienkach upravených v návrhu zakladateľskej
listiny. Na základe prijatého uznesenia následne starosta obce zabezpečí všetky právne
úkony súvisiace so založením a zápisom obchodnej spoločnosti do obchodného
registra.
5. Pri posudzovaní účastí obce v obchodných spoločnostiach bude OZ prihliadať najmä
na tieto zásady:
a) zásadu efektívneho a účelného využitia vkladu obce do obchodnej spoločnosti,
b) zásadu hospodárnosti,
c) zásadu spôsobu kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti,
d) zásadu návratnosti vloženého vkladu formou vyplácania prípadných podielov na
zisku z tejto spoločnosti a jeho účelného využitia.
PIATA ČASŤ
SPRÁVA MAJETKU OBCE
Článok 8
Správa majetku rozpočtových a príspevkových organizácií
1. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku obce,
ktorú mu obec zverila do správy.
2. Obec môže zveriť svoj majetok do správy RO (rozpočtová organizácia) a PO
(príspevková organizácia), ktoré zriadila podľa osobitného predpisu. Všetky právne
úkony spojené s prenechaním majetku obce do správy týmto organizáciám musia mať
písomnú formu, inak sú neplatné.
3. Majetok obce môže byť v spoločnej správe viacerých správcov, pričom spoločná
správa je podielová. Podiel vyjadruje mieru, akou sa správcovia podieľajú na právach
a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločnej správy majetku obce. Podiely správcov
určí OZ.
4. Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať,
brať úžitky a nakladať s ním v súlade so Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v súlade s týmito zásadami, v súlade so štatútom obce, ako aj
ďalšími internými predpismi obce Kanianka.
5. Obec na základe predchádzajúceho rozhodnutia obecného zastupiteľstva, prípadne
starostu obce, v zmysle článku 4 týchto zásad, zveruje svoj majetok RO a PO
spravidla bezodplatne.
6. Majetok obce sa do správy jednotlivým správcom zveruje pri ich zriadení, na základe
rozhodnutia OZ a tento majetok obce sa uvedie priamo v zriaďovateľskej listine. Ďalší
majetok môže obec správcovi zveriť na základe rozhodnutia OZ formou „Zmluvy
o výkone správy,“ ktorá musí obsahovať najmä:
a) určenie správcu,
b) určenie zvereného majetku a účel jeho využitia,
c) určenie dňa prevodu, prípadne čas trvania výkonu správy,
d) práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa výkonu správy,
e) v prípade spoločnej správy obsahuje aj podiel správcov,
f) hodnotu zvereného majetku doloženú účtovnými dokladmi,
g) podmienky odňatia majetku obce zvereného do správy.
7. Kompetencie štatutárnych orgánov RO a PO pri nakladaní s majetkom sú stanovené
v článku 4 ods. 4 týchto zásad.
8. RO a PO je povinná nehnuteľný majetok jej zverený do správy poistiť, ak tak ustanoví
zmluva o zverení majetku do správy.
9. RO a PO je povinná raz ročne zabezpečiť dôkladnú inventarizáciu majetku obce
zvereného jej do správy a to v súlade s týmito zásadami, ako aj internými predpismi
a rozhodnutiami OZ o inventarizácii majetku.
10. RO a PO je povinná podať návrh na zápis o správe jej zvereného nehnuteľného
majetku do katastra nehnuteľností formou záznamu, a to v prípade, ak to bude
vyplývať zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne ak tak ustanoví
zmluva o výkone správy.
11. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je obec, sú
povinné predložiť návrh zmluvy o nájme alebo výpožičke školských budov
a miestností, ako aj priľahlých priestorov školy a školského zariadenia na schválenie
obci spôsobom a v zmysle tohto nariadenia, okrem prípadov jednorazovej akcie
kratšej ako tri dni.
12. Obec je oprávnená odňať majetok zverený do správy, ak RO a PO:
a) zverený majetok správca nepotrebuje pre plnenie svojich úloh,
b) správca neplní povinnosti pri výkone správy vyplývajúce mu z osobitných
právnych predpisov, z týchto zásad, prípadne zo zmluvy o výkone správy,
c) ide o majetok, ktorý sa pre správcu stal prebytočný, resp. neupotrebiteľný,
d) správca užíva zverený majetok nehospodárne a v rozpore so stanoveným účelom,
e) odňatie správy majetku je vynútené dodržaním povinností obce vyplývajúcich jej
z iných právnych predpisov,
f) v prípadoch likvidácie alebo zrušenia RO a PO,
g) v ostatných prípadoch, ak to vyžaduje záujem obce.
13. RO a PO je povinná do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia uznesenia OZ
o odňatí majetku zo správy vyhotoviť písomný Protokol o odovzdaní majetku zo
správy.
14. RO a PO nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca
nadobúda, je vlastníctvom obce. RO a PO vykonáva právne úkony pri správe majetku
obce v mene obce. RO a PO koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo
veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.
ŠIESTA ČASŤ
DOČASNÉ UŽÍVANIE MAJETKU OBCE
Článok 9
Podmienky prenechania majetku do užívania, nájmu, podnájmu a výpožičky
1. Obec môže prenechať do užívania právnickej alebo fyzickej osobe majetok obce,
ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, na základe nájomnej zmluvy,
zmluvy o výpožičke, prípadne iného typu zmluvy, ktorým sa majetok prenecháva do
užívania. O prenechaní majetku na dočasné užívanie rozhoduje OZ.
2. Ak zákon o majetku obcí a tieto zásady neustanovujú inak, majetok obce je možné
prenechať do dočasného užívania fyzickým alebo právnickým osobám formou:
a) obchodnej verejnej súťaže,
b) priamo vybranému záujemcovi.
3. Ustanovenia článku 6 týchto zásad je obec povinná primerane uplatniť aj pri
prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom
čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké
alebo porovnateľné hnuteľné veci alebo nehnuteľnosti, okrem:
a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500,-€,
b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní
v kalendárnom mesiaci,
c) nájmu majetku obce, ak úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne
20.000,-€,
d) nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy
investičnej pomoci,
e) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ak sú splnené tieto podmienky:
➢ zámer prenajať majetok obce týmto spôsobom, ako aj všeobecná hodnota
nájomného bude obcou zverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle,
prípadne aj iným vhodným spôsobom, najmenej 15 dní pred schvaľovaním
nájmu, pričom tieto údaje musia byť zverejnené až do schválenia nájmu;
➢ osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený v súlade so zásadami hospodárenia
s majetkom obce;
➢ všeobecná hodnota nájomného musí byť stanovená znaleckým posudkom,
ktorý v deň schvaľovania nájmu nie je starší ako 9 mesiacov, okrem prípadu,
ak hodnota nájomného v úhrne za celé obdobie nájmu neprevýši sumu 7.500,-
€.
4. Dôvody hodné osobitného zreteľa pre nájom majetku obce sú:
a) nájom pozemku s malou výmerou do 100 m2,
b) nájom nebytového priestoru s malou výmerou do 50 m2,
c) nájom pozemku/nebytového priestoru s nízkou hodnotou do 3000 eur určenej
znaleckým posudkom alebo na základe preukázateľného porovnania s obdobným
majetkom obce alebo inou verejne dostupnou ponukou na nájom obdobnej veci,
d) predĺženie doby nájmu pozemku/nebytového priestoru s doterajším nájomcom, ak
nájomný vzťah bol dohodnutý na dobu určitú a nájomca si riadni plnil povinnosti
vyplývajúce mu z uzatvorenej nájomnej zmluvy, písomne obec požiadal
o predĺženie nájmu, pričom predĺženie doby nájmu môže byť v tomto prípade
najviac na obdobie ďalších 3 rokov,
e) nájom majetku, pri ktorom sa podporí všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný
účel,
f) prípady s preferenciou iného ako ekonomického záujmu, kedy by bolo
neprimerane tvrdé postupovať podľa zákona o majetku obcí, napr. ak ide o
sociálne dôvody,
g) ak predchádzajúca obchodná verejná súťaž na nájom majetku skončila neúspešne,
pričom za neúspech nebol zodpovedný vyhlasovateľ,
h) ak iná forma nájmu nehnuteľného majetku vzhľadom na okolnosti prípadu, najmä
s prihliadnutím na polohu nehnuteľnosti, sa preukáže ako nevhodná,
i) ak iná forma nájmu hnuteľného majetku najmä vzhľadom na stav a hodnotu
majetku, sa preukáže ako nevhodná,
j)	ak nájom majetku obce prispeje k zabezpečeniu kultúrneho, telovýchovného, osvetového, zdravotného alebo sociálneho rozvoja obce a jeho obyvateľstva,
k)	ak sa nájom majetku obce prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku, napríklad zabezpečenie prístupu pre stavebné objekty alebo pozemky vo vlastníctve nájomcu, účelnejšie usporiadanie majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb, zarovnanie uličnej čiary, 
l)	ak bude nájom majetku obce slúžiť k zabezpečeniu bytovej otázky pre osobu s trvalým pobytom v obci Kanianka,
m)	ak sa nájmom majetku obce zabezpečí realizácia a naplnenie zámerov individuálnej bytovej výstavby v súlade s územným plánom obce, 
n)	ak nájom majetku obce prispeje k zvýšeniu ochrany životného prostredia, protipovodňovej ochrany, civilnej ochrany alebo protipožiarnej ochrany,
o)	ak nájom majetku obce prispeje k podpore investičných akcií v súlade s územným plánom obce, napríklad stavby ciest, dráh, priemyselných parkov a vytvárania pracovných príležitostí,
p)	ak nájom majetku obce zabezpečí efektívnejšie využívanie a rozvoj verejných rozvodov – elektrickej sústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej alebo kanalizačnej sústavy, 
q)	ak nemožno objektívne predpokladať, že by majetok obce mohla účelne užívať iná osoba, než tá, ktorej sa má majetok obce podľa zámeru prenajať,
r)	ak nájom majetku obce slúži na zriadenie alebo majetkovoprávne usporiadanie záhrad pri rodinných a bytových domoch, 
s)	nájom pozemkov obce pod stavbami vo vlastníctve nájomcov, 
t)	sezónny nájom pozemkov a spevnených plôch za účelom zriadenia letných terás/ exteriérových sedení, trhových predajných miest prípadne iných verejných podujatí a v danom prípade nie je možné postupovať podľa § 3 ods. 7 písm. a) týchto Zásad, 
u)	ak nájom majetku obce slúži na preukázanie práva k pozemku pre uskutočnenie stavby vo verejnom záujme, na uskutočnenie ktorých možno majetok inak vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť podľa osobitných právnych predpisov, 
v)	nájom majetku medzi obcou a inou obcou, vyšším územným celkom, štátom alebo inou verejnoprávnou korporáciou vo verejnom záujme, 
w)	ak sa nájom majetku obce má zabezpečiť mimosúdne riešenie sporu, 
x)	poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
y)	žiadateľ bol súčasťou Komunitného plánu sociálnych služieb a významne napĺňal rozvoj sociálnych služieb v oblasti zdravotne znevýhodnených občanov obce, 
z)	prevod nájmu majetku na blízku osobu,
aa)	prevod nájmu na právnickú osobu, ktorej spoločníkom je fyzická osoba - pôvodný nájomca,
bb)	prevod nájmu na právnickú osobu, ktorá je právnym nástupcom právnickej osoby pôvodného nájomcu, 
cc)	podpora podnikateľských aktivít na území obce, 
dd)	rozšírenie výmery predmetu nájmu (napr. z dôvodu rozšírenia aktivít nájomcu)
ee)	nájom nebytových priestorov, v ktorom sú zabudované technologické zariadenia vo vlastníctve nájomcu, 
ff)	prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy v zmysle zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 
gg)	prenájom pozemkov priľahlých k nehnuteľnosti nájomcu, ak sa taký pozemok ukáže ako prebytočný,
hh) poskytnutie ubytovania pre osobu ohrozenú humanitárnou katastrofou, vojnovým
konfliktom, endemickým násilím alebo porušovaním ľudských práv v krajine
pôvodu,
ii) nájom majetku obce organizácii zriadenej alebo založenej obcou.
5. Pri nájmoch majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné znížiť
nájomné oproti všeobecnej hodnote nájomného za nasledovných podmienok:
a) ak sezónny nájom pozemkov a spevnených plôch zodpovedá pravidlám určeným
obcou,
b) ak sa nájmom majetku obce má zabezpečiť zmiernenie riešenia prebiehajúceho
súdneho sporu,
c) nájom majetku obce v prospech držiteľa osvedčenia o významnej investícií, ktorý
má slúžiť realizácii významnej investície podľa zákona č. 371/2001 Z. z. o
významných investíciách v znení neskorších predpisov,
d) nájom majetku obce medzi obcou a inou obcou, vyšším územným celkom, štátom
alebo inou verejnoprávnou korporáciou vo verejnom záujme,
e) nájom majetku obce medzi obcou a právnickou osobou založenou obcou alebo s
majetkovou účasťou obce,
f) nájom majetku obce pre právnické osoby tretieho sektora (napríklad občianske
združenia, nadácie, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb,
registrované cirkvi a náboženské spoločnosti) so sídlom na území obce alebo
vykonávajúcimi pôsobnosť na území obce, ak je to v súlade s verejným záujmom,
g) ak nájom majetku obce zabezpečí efektívnejšie využívanie a rozvoj verejných
rozvodov – elektrickej ústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej
alebo kanalizačnej sústavy,
h) nájom majetku obce na základe zmlúv o budúcich zmluvách uzatvorených v súlade
s platným právnym poriadkom pred účinnosťou týchto Zásad.
6. Zmluva o nájme musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a) identifikáciu zmluvných strán,
b) presné určenie majetku,
c) účel, na ktorý sa majetok prenecháva,
d) spôsob a čas užívania majetku,
e) podmienky užívania,
f) výšku nájmu a podmienky zmeny výšky nájmu,
g) podmienky prenechania užívaného obecného majetku ďalšiemu subjektu ako
podnájomcovi,
h) podmienky súhlasu prenajímateľa s vykonaním prípadných stavebných úprav na
predmete nájmu,
i) povinnosti nájomcu týkajúce sa vykonávania bežnej údržby užívaného majetku,
aby nedochádzalo k jeho znehodnocovaniu, prípadne ku škodám na tomto majetku,
j) prípadné zmluvné pokuty za porušenie povinností zmluvných strán, ako aj
podmienky ukončenia nájmu (výpovedné lehoty), podmienky odstúpenia od
zmluvy a pod.
7. Fyzické odovzdanie predmetu nájmu sa vykoná protokolárnou formou za účasti
zmluvných strán, respektíve ich zodpovedných zástupcov.
8. V závislosti od miery inflácie obec môže upraviť ročnú výšku nájmu o mieru inflácie
vyhlásenú k 31.12. predchádzajúceho roka v prípade, že miera inflácie je vyššia ako
1%. Úprava výšky nájmu z titulu zohľadnenia inflácie sa zrealizuje dodatkom
k uzavretej zmluve.
9. Zmena záväzkového vzťahu spočívajúca v postúpení práv a povinností nájomcu na
fyzickú alebo právnickú osobu je možná len vo výnimočných prípadoch, z dôvodu
osobitného zreteľa, nesmie byť v rozpore so zákonom o majetku obce, týmito
21
zásadami a musí byť schválená v OZ prijatím uznesenia, s ktorým vyslovia súhlas
najmenej tri pätiny všetkých poslancov.
10. Nájomca je oprávnený prenechať prenajatý majetok obce, alebo jeho časť inej
právnickej alebo fyzickej osobe do podnájmu len na určitý čas a len
s predchádzajúcim súhlasom OZ formou uznesenia, ktorým schváli návrh zmluvy
o podnájme medzi nájomcom a podnájomcom, pričom na prijatie uznesenia je
potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
11. V odôvodnených a výnimočných prípadoch môže obec znížiť výšku nájomného alebo
dočasne upustiť od účtovania nájomného a to na základe žiadosti, o ktorej rozhoduje
OZ. Žiadosť o zmenu výšky nájomného musí byť predložená na najbližšie zasadnutie
OZ po jej doručení na obecný úrad. Rozhodnutie OZ o znížení výšky nájmu, prípadne
o dočasnom upustení od jeho účtovania, ako aj rozhodnutie o zamietnutí takejto
žiadosti musí byť zdôvodnené a následne zverejnené na úradnej tabuli obce ako aj
internetovej stránke obce na dobu najmenej 15 kalendárnych dní po prijatí uznesenia
a jeho podpísaní starostom obce.
Článok 10
Práva a povinnosti vlastníka a nájomcu
1. Nájomca je povinný zabezpečovať funkčnosť a vzhľad prenajatého nehnuteľného
majetku pravidelnou údržbou v úzkej súčinnosti s vlastníkom.
2. Plnenie základných povinností v oblasti údržby, opráv a stavebných úprav
zabezpečujú vlastník a nájomca spoločne s nasledovnou špecifikáciou (ak v zmluve
nie je dohodnuté inak):
Vlastník je povinný najmä:
a) opravovať a udržiavať nosnú konštrukciu objektu,
b) zabezpečovať statickú bezpečnosť objektu,
c) opravovať a udržiavať strechy a krovy proti zatekaniu do objektu, ako aj
zabezpečovať účinný odvod dažďových vôd,
d) udržiavať vonkajší vzhľad objektu – fasády, okná, vonkajšie vstupné schodištia
a pod., t.j. v prípadoch, ktoré presahujú rámec bežnej údržby a v súlade so
schváleným rozpočtom obce,
e) zabezpečovať funkčnosť vonkajších prípojok inžinierskych sietí vzťahujúcich sa
k objektu,
f) podľa možností poistiť prenajatý nehnuteľný majetok.
Nájomca je povinný najmä:
a) chrániť majetok obce pred poškodením zničením a nakladať s ním hospodárne,
používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného
uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
b) zabezpečovať zdravotnú nezávadnosť miestností z hľadiska povrchových úprav
(steny, stropy, podlahy, okná, otvory a pod.),
c) zabezpečovať bežnú údržbu a funkčnosť vnútorných rozvodov elektroinštalácií,
pitnej vody, úžitkovej vody, kanalizácie, slaboprúdu, plynu, tepelných rozvodov,
rozvodov vzduchotechniky, technologických zariadení a ostatných rozvodov
slúžiacich k prevádzkovej činnosti objektu,
d) zabezpečovať správne a riadne merania médií v prípade uzavretia obchodných
zmlúv s ich dodávateľmi,
e) pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení
zabezpečovať v zmysle platných predpisov pravidelné odborné prehliadky
22
a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, zariadení požiarnej ochrany
a civilnej ochrany,
f) zabezpečovať údržbu verejnej zelene na pozemkoch, ktoré funkčne prináležia
k prenajatým objektom,
g) bezodkladne vyrozumieť prenajímateľa o vzniku havárie alebo akejkoľvek inej
škodovej udalosti v prenajatých priestoroch a poskytnúť maximálnu súčinnosť pri
odstraňovaní vzniknutých škôd.
3. Ďalšie práva a povinností prenajímateľa a nájomcu budú upravené v konkrétnej
nájomnej zmluve.
Článok 11
Služby spojené s nájmom
1. Zmluvu o poskytovaní služieb spojených s užívaním predmetu nájmu uzatvorí
s príslušným správcom siete spravidla nájomca. Iba v prípade, ak to technické
podmienky nedovoľujú, úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu sa určia
nájomcovi zo strany obce ako prenajímateľa výpočtom vo výpočtovom liste nájomnej
zmluvy, prípadne podružným meraním, prípadne paušálnou sadzbou v nájomnej
zmluve.
2. Službami spojenými s užívaním predmetu nájmu sa rozumejú najmä:
a) spotreba vody – vodné, stočné, dažďové vody, odpadové vody,
b) dodávka tepla,
c) dodávka elektrickej energie a plynu,
d) zvoz a likvidácia odpadu,
e) upratovanie,
f) drobná údržba nehnuteľností špecifikovanej v nájomnej zmluve,
g) údržba verejnej zelene, ktorá je súčasťou k nehnuteľnosti a ktorá je špecifikovaná
v nájomnej zmluve.
3. Predpísané zálohy za služby podľa nájomnej zmluvy prenajímateľ zúčtuje spravidla po
uplynutí kalendárneho roka alebo do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr od
dodávateľov jednotlivých médií.
4. V prípade, že je nájom ukončený ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a to v priebehu
kalendárneho roka, prenajímateľ zúčtuje zálohy za služby a to s ohľadom na ročné
zúčtovanie.
Článok 12
Zhodnocovanie majetku obce
1. Technické zhodnotenie majetku pre účely týchto zásad je upravené v ust. § 29 Zák.č.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2. Rekonštrukciou majetku sa rozumejú také zásahy do hmotného investičného majetku,
ktoré majú za následok zmenu jeho účelu, použitia, kvalitatívnu zmenu jeho
výkonnosti alebo technických parametrov.
3. Modernizáciou majetku sa rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti
hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku o také
súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť
majetku.
4. Pokiaľ sa nájomca rozhodne vykonať zásah do predmetu nájmu formou nevyhnutných
investícií, ktoré sú nutné k tomu, aby predmet nájmu zodpovedal podmienkam pre
23
jeho riadne užívanie za daným účelom prenájmu, môže nájomca začať s vykonávaním
nevyhnutných investícií len po predchádzajúcom písomnom súhlase obce, ak je
hodnota investícií do 1.500,- € bez DPH, pričom o udelení takéhoto súhlasu rozhoduje
starosta obce, resp. štatutár mandatára v súlade s podmienkami upravenými
v mandátnej zmluve. Ak je hodnota predpokladanej investície nad 1.500,- € bez DPH,
je nájomca povinný predložiť svoj zámer s vyčíslenými predpokladanými nákladmi na
investíciu na posúdenie a vyjadrenie prenajímateľovi, pričom o schválení tohto
zámeru je oprávnené rozhodnúť len obecné zastupiteľstvo.
5. Obec Kanianka ako vlastník majetku vopred odsúhlasí opodstatnenie nevyhnutných
stavebných opráv, investícií, prípadne stavebnej rekonštrukcie, použitia materiálov,
rozsah prác a ďalšie potrebné skutočnosti, prípadne si v písomnom súhlase vymieni
použitie konkrétnych materiálov a dodržanie stavebných postupov. Takéto technické
zhodnotenie majetku obce nájomcom bez započítavania s nájomným, odpisuje vo
svojej evidencii nájomca.
Článok 13
Vzájomný zápočet
1. V prípade, že nájomca podľa čl.12 bod 4 týchto zásad, obdrží od obce predchádzajúci
písomný súhlas k realizácii investičného zámeru, je možné jeho investičné náklady
započítať s nájomným a to na základe Dohody o vzájomnom započítaní. O možnosti
zápočtu rozhoduje OZ alebo starosta obce v zmysle čl. 4 týchto zásad. V prípade, že
nájomca v čase nájmu odpisoval náklady vynaložené na realizáciu investičného
zámeru vo svojom účtovníctve, táto skutočnosť musí byť vysporiadaná v rámci
Dohody o vzájomnom započítaní, uzatvorenej s obcou.
2. Súhlas obce k realizácii investičného zámeru nájomcom nesmie obec udeliť v prípade,
ak by vydanie takéhoto súhlasu bolo v rozpore so Zák.č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.
V prípade ak nájomca:
a) Je platiteľom DPH, hodnota zápočtu je bez DPH,
b) Nie je platiteľom DPH, hodnota zápočtu je s DPH.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dohody pre vzájomný zápočet sú nasledovné doklady:
a) predchádzajúci písomný súhlas obce k realizácii investície,
b) dodávateľské faktúry vystavené na nájomcu, doložené dokladom o úhrade, daňové
doklady, zmluva o dielo a pod.,
c) rozhodnutie príslušného stavebného úradu, pokiaľ to rozsah diela vyžaduje,
d) doklad (potvrdenie) daňového úradu, že nájomca je platiteľom DPH,
e) protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
f) znalecký posudok k určeniu ceny započítania a to len v prípade, ak:
- nájomca z objektívnych dôvodov nie je schopný zabezpečiť doklady podľa
písm. b) až e) tohto bodu zásad,
- alebo je táto možnosť zápočtu podľa znaleckého posudku už zakotvená
v platnej nájomnej zmluve uzatvorenej s obcou Kanianka ešte pred platnosťou
týchto zásad.
SIEDMA ČASŤ
VECNÉ BREMENÁ
Článok 14
Umiestňovanie inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve obce a
zriaďovanie iných vecných bremien
24
1. Podzemné vedenia verejných rozvodov inžinierskych sietí – elektriny, plynu, tepla,
vody, kanalizácie, verejného osvetlenia, telekomunikácií, informačných
a oznamovacích sietí, miestneho rozhlasu, je možné umiestňovať na pozemkoch vo
vlastníctva obce tak, že na tieto pozemky môže byť zriadené vecné bremeno za
odplatu a za dodržania nasledovných podmienok:
a) žiadosť s príslušnou dokumentáciou bude najskôr prerokovaná v príslušnej komisii
(stavebná komisia) a až následne po jej odporučení bude žiadosť predložená na
zasadnutie OZ,
b) na základe uznesenia OZ, ktorým bude schválené zriadenie požadovaného vecného
bremena, bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
ktorá musí obsahovať aj budúcu výšku odplaty za jeho zriadenie alebo aspoň
spôsob stanovenia odplaty, ak sa vecné bremeno bude zriaďovať odplatne,
c) až po vybudovaní líniovej stavby a predložení geometrického plánu o zameraní
trasovania inžinierskych sietí zo strany žiadateľa, bude vypracovaný návrh zmluvy
o zriadení vecného bremena, ktorú následne OZ schváli svojím uznesením a až po
schválení zmluvy v OZ bude podaný návrh na zápis vkladu vecného bremena do
katastra nehnuteľností a zároveň za podmienky úhrady odplaty za zriadenie
vecného bremena a všetkých nákladov s tým spojených zo strany oprávneného
z vecného bremena.
2. V prípade, že vlastník objektu nemá zabezpečený prístup k svojím nehnuteľnostiam
cez verejné komunikácie, je možné v odôvodnených prípadoch na pozemky vo
vlastníctve obce zriadiť vecné bremeno práva prechodu na pešo a prejazdu
motorovými vozidlami v prospech vlastníka takejto nehnuteľnosti.
3. Vecné bremeno môže byť zriadené len s odplatou alebo vo výnimočných prípadoch aj
bezodplatne.
4. Odplata za zriadenie vecného bremena sa na základe týchto zásad stanovuje
nasledovne:
a) Za vecné bremeno a to právo uloženia prípojok inžinierskych sietí (rozvody vody,
elektriny, plynu, kanalizácie a pod.) k rodinným domom alebo objektom, ktoré
neslúžia na podnikateľské účely sa stanovuje odplata vo výške:
➢ do 10m dĺžky prípojky alebo prípojok (ak sa vecné bremeno zriaďuje
jednou zmluvou) v sume 80,-€;
➢ od 10m do 20m dĺžky prípojky v sume 200,-€;
➢ nad 20m dĺžky prípojky v sume 200,-€ + za každých 1m dĺžky prípojky
10,-€, maximálne však len do výšky 500,-€.
b) Za vecné bremeno a to právo uloženia prípojok inžinierskych sietí (rozvody vody,
elektriny, plynu, kanalizácie a pod.) k objektom, ktoré slúžia na podnikateľské
účely sa stanovuje paušálna odplata vo výške 500,-€.
c) Odplata pre podnikateľské subjekty v rámci budovania alebo rozšírenia rozvodov
verejných inžinierskych (a to vodovodných a kanalizačných rozvodov, plynových,
elektrických, telekomunikačných prípadne iných rozvodov) sietí buď správcami
týchto sietí, prípadne inými investormi v rámci developerských projektov bude
stanovená individuálne na základe znaleckého posudku vypracovaného podľa
skutočného zamerania trasovania týchto sietí v zmysle vyhotoveného
geometrického plánu, ktorý bude podkladom pre vypracovanie zmluvy o zriadenie
vecného bremena.
d) Za vecné bremeno a to právo prechodu na pešo a prejazdu motorovými
a bezmotorovými vozidlami cez pozemky, na ktorých nie je umiestnená miestna
alebo účelová komunikácia v správe obce Kanianka sa stanoví buď paušálna
25
jednorazová odplata vo výške 500,-€, prípadne pravidelná ročná odplata vo výške
50,-€ a to na základe vzájomnej dohody s oprávneným z vecného bremena.
5. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov, sa môže zaťažiť nehnuteľný
majetok obce vecným bremenom a inými právami tretích osôb aj bezodplatne, avšak
len v prípade, ak je to vo verejnom záujme.
6. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena (vyhotovenie GP, znaleckého
posudku, príp. právne služby, správne poplatky) bude znášať vždy výlučne oprávnený
z vecného bremena.
7. V zmluve o zriadení vecného bremena sa konkrétne určia práva a povinnosti
vyplývajúce zo zriadeného vecného bremena účastníkom zmluvy a ich časový rozsah.
ÔSMA ČASŤ
NAKLADANIE S POHĽADÁVKAMI A INÝMI MAJETKOVÝMI PRÁVAMI
A ÚČELOVÝMI FONDAMI A HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI
PROSTRIEDKAMI A FINANČNOU HOTOVOSŤOU
Článok 15
Nakladanie s nedaňovými pohľadávkami
1. Obec je oprávnená upustiť od trvalého vymáhania nedaňovej pohľadávky (ďalej len
„pohľadávka“) ak:
a) nemožno preukázať, že pohľadávka trvá alebo nemožno preukázať jej výšku a nie
je predpoklad, aby túto výšku určil súd alebo iný príslušný orgán,
b) dlžník zomrel a pohľadávka nebola v rámci dedičského konania uspokojená,
c) podľa oznámenia príslušného orgánu – súd, polícia a pod. je pobyt dlžníka
neznámy,
d) sa pohľadávka premlčala a v rámci súdneho konania súd prihliadol na námietku
premlčania,
e) zo všetkých okolností je zrejmé, že by náklady na vymáhanie pohľadávky presiahli
jej výťažok alebo vymáhanie nie je hospodárne alebo je zjavne bezúspešné,
f) zo závažných sociálnych dôvodov,
g) v prípade zrušenia konkurzu, zamietnutia návrhu na konkurz pre nedostatok
majetku alebo v prípade zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku dlžníka alebo
pri zániku povinného bez právneho nástupcu,
h) v iných odôvodnených prípadoch.
2. Kompetencie orgánov obce s nakladaním s majetkovým právami a záväzkami
upravuje čl. 4 týchto zásad.
3. Starosta obce môže povoliť dlžníkovi primerané splátky alebo povoliť odklad
zaplatenia dlhu dlžníkom na základe písomne uznaného dlhu. Splátky je možné
dohodnúť pod podmienkou, že v prípade neuhradenia niektorej splátky, stane sa
splatná celá zostávajúca dlžná suma, pričom jednotlivé splátky je možné rozložiť
maximálne na časové obdobie 12 kalendárnych mesiacov.
4. Ustanovenia tohto článku Zásad sa vzťahujú aj na právnické osoby založené obcou
alebo právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť s tým, že právomoc
rozhodovania je vyhradená štatutárnemu zástupcovi tejto PO.
Článok 16
Nakladanie s daňovými pohľadávkami
26
1. S pohľadávkami, ktoré vzniknú z titulu daňových nedoplatkov, obec nakladá v súlade
s ustanoveniami osobitného predpisu (Zák.č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňový
poriadok v znení neskorších predpisov).
Článok 17
Nakladanie s cennými papiermi
1. Cenné papiere, ktoré majú byť kryté majetkom obce, môžu byť vydané len so
súhlasom obecného zastupiteľstva.
2. Obecné zastupiteľstvo obce taktiež rozhoduje o každom nakladaní s cennými
papiermi, pričom na toto nakladanie sa primerane použijú ustanovenia týchto zásad
o nakladaní s nehnuteľným majetkom obce.
Článok 18
Tvorba a použitie účelových fondov
1. Obec Kanianka je povinná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
tvoriť v predpísanej výške fond prevádzky, údržby a opráv bytových domov, ktoré
boli postavené za pomoci finančných prostriedkov poskytnutých z účelových zdrojov
štátu alebo EÚ na rozvoj sociálneho bývania v obci. Spôsob tvorby fondu prevádzky,
údržby a opráv bytových domov a jeho výšku stanoví svojím rozhodnutím starosta
obce, prípadne správca jednotlivých bytových domov (obchodná spoločnosť Eko
Energia, s.r.o.), ktorý zabezpečuje výber finančných prostriedkov od jednotlivých
nájomcov bytov.
2. Pre každý bytový dom vo vlastníctve obce je obec povinná tvoriť z finančných
prostriedkov získaných z nájmu jednotlivých bytov fond prevádzky, údržby a opráv,
ktorý musí byť vedený na samostatnom analytickom účte vo svojom účtovníctve.
3. Prostriedky z týchto účelových fondov môžu byť použité len na opravy, údržbu
a rekonštrukciu týchto bytových domov. O použití finančných prostriedkov z týchto
fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo v rámci schvaľovania celkového rozpočtu
obce Kanianka na nasledujúci rok a to na základe písomného plánu opráv, údržby
a rekonštrukcií jednotlivých bytových domov, ktorý vypracuje obchodná spoločnosť
Eko Energia, s.r.o. ako správca týchto bytových domov aj s predpokladanou finančnou
kalkuláciou jednotlivých nákladových položiek. Konkrétne podmienky čerpania
a zúčtovania finančných prostriedkov z týchto fondov budú upravené v samostatnej
mandátnej zmluve medzi obcou Kanianka a obchodnou spoločnosťou Eko Energia,
s.r.o., ktorá bude schválená obecným zastupiteľstvom.
Článok 19
Hospodárenie s finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu obce
a finančnou hotovosťou
1. Obec Kanianka, rozpočtové a príspevkové organizácie, hospodária na základe
schváleného rozpočtu, ktorý po prerokovaní v jednotlivých komisiách schvaľuje
obecné zastupiteľstvo spravidla najneskôr do 15.12. príslušného kalendárneho roka na
rok nasledujúci.
2. Pre potreby hospodárenia si obec, ako aj subjekty s majetkovou účasťou obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriaďujú účty v peňažných ústavoch, s ktorými
nakladajú v súlade s príslušnými predpismi peňažného ústavu len osoby, ktoré boli na
tento účel poverené buď starostom obce, príp. štatutárnym orgánom právnickej osoby
s majetkovou účasťou obce.
3. Subjekty uvedené v bode 2 tohto článku si môžu navzájom poskytovať na prechodnú
dobu návratnú finančnú výpomoc, pokiaľ to neodporuje osobitným právnym
predpisom, najmä Zákonu č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov. O poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
z rozpočtu obce do sumy 10.000,-€ rozhoduje starosta obce a nad uvedenú sumu musí
byť poskytnutie finančnej výpomoci schválené obecným zastupiteľstvom. Uvedené
finančné limity sú viazané na príslušný rozpočtový rok.
4. Pokladničná hotovosť v pokladni obecného úradu, ako aj v pokladni rozpočtovej
a príspevkovej organizácie, nesmie prekročiť denný limit 2.500,-€, okrem obdobia
splatnosti miestnych daní a poplatkov, kedy je povolený denný limit vo výške 7.000,-
€.
5. Zúčtovanie úhrad hotovostných platieb z pokladne obecného úradu sa uskutoční až po
podpise starostu obce alebo povereného zamestnanca obecného úradu na príslušnom
pokladničnom doklade (príjmový, výdavkový) a to v kolónke „schválil“. Výnimku
tvoria úhrady za pravidelné náklady spojené s bežnou prevádzkou a prevody
hotovostných prostriedkov z pokladne obce (napr. nákupy PHM, spotrebného
materiálu do dopravných prostriedkov, pranie prádla a obrusov, výbery hotovosti
z pokladne a ich vklady na bankový účet a pod.), ktoré môže schvaľovať aj iný
poverený zamestnanec obecného úradu.
6. Zálohy poskytnuté jednotlivým zamestnancom obce v hotovosti na výdavky
(preddavky na vyúčtovanie) je príjemca zálohy povinný vyúčtovať spravidla
bezodkladne po zrealizovaní nákupu, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca,
v ktorom bola táto záloha poskytnutá.
7. Obec prostredníctvom poverenej hmotne zodpovednej osoby hospodári okrem
finančných prostriedkov aj s ceninami (známky, kolky, poukážky na odber PHM
a pod.), pričom na hospodárenie s týmito ceninami sa primerane aplikujú ustanovenia
o nakladaní s finančnými prostriedkami podľa týchto zásad.
8. Uzatváranie a schvaľovanie obchodných zmlúv s odplatným predmetom plnenia
v rámci čerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok
sa upravuje nasledovne:
1) Prípady čerpania finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov
rozpočtu:

➢ Starosta obce je oprávnený uzatvárať obchodné zmluvy súvisiace s čerpaním
bežných výdavkov obce na nákup a obstaranie tovarov, prác a služieb, nákup
drobného hmotného a nehmotného majetku najviac do výšky 20.000,-€
v jednotlivom prípade (napr. kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy
a pod.);
➢ Starosta obce je oprávnený uzatvárať obchodné zmluvy na dodávku jednotlivých
médií (elektrina, voda, plyn) a nákup potravín pre MŠ Kanianka s príslušnými
dodávateľmi a to do výšky najviac 100.000,-€ ročného plnenia z každej
jednotlivej zmluvy;
➢ Obchodné zmluvy s odplatným plnením, ktoré presahujú stanovené limity vždy
podliehajú schváleniu v obecnom zastupiteľstve pred ich podpisom, okrem
prípadov, ktoré neznesú odklad, kedy je starosta obce oprávnený uzatvoriť
takúto zmluvu aj nad stanovený limit, avšak je povinný v tomto prípade na
najbližšom zasadnutí OZ o tejto skutočnosti poslancov informovať.
2) Prípady čerpania finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov
rozpočtu:
28
➢ Starosta obce môže uzatvárať obchodné zmluvy súvisiace s čerpaním
kapitálových výdavkov obce za účelom obstarania hmotného a nehmotného
investičného majetku (napr. kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy
a pod.) len v súlade so schváleným rozpočtom obce pre príslušný kalendárny rok
a len na investičné akcie predom zadefinované v jednotlivých položkách
kapitálového rozpočtu obce a vždy s predchádzajúcim schválením vysúťaženej
obchodnej zmluvy v rámci verejného obstarávania obecným zastupiteľstvom,
ktoré o schválení rozhodne nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
poslancov. Iba ojedinele v prípadoch, ktoré neznesú odklad, je starosta obce
oprávnený uzatvoriť takúto zmluvu aj bez predchádzajúceho schválenia OZ,
avšak je povinný v tomto prípade na najbližšom zasadnutí OZ o tejto skutočnosti
poslancov informovať.
DEVIATA ČASŤ
EVIDENCIA, INVENTARIZÁCIA A LIKVIDÁCIA MAJETKU
Článok 20
Evidencia majetku obce
1. Majetok obce sa eviduje v zmysle Zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
2. Majetok obce, ktorý bol zverený do správy rozpočtových a príspevkových organizácií
sú povinné v zmysle citovaného zákona evidovať aj tieto organizácie, pričom za
plnenie týchto povinností zodpovedajú štatutárni zástupcovia týchto organizácií.
Článok 21
Inventarizácia a likvidácia majetku obce
1. Inventarizácia majetku sa vykonáva na základe Zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s týmito zásadami, ako aj ďalšími
internými predpismi obce Kanianka.
2. Ústredná inventarizačná komisia (ďalej len „ÚIK“) na návrh dielčích inventarizačných
komisií označuje majetok obce za prebytočný a neupotrebiteľný.
3. Prebytočným je nehnuteľný a hnuteľný majetok obce, ktorý sa nevyužíva trvalo alebo
prechodne na plnenie úloh obce. Neupotrebiteľným nehnuteľným a hnuteľným
majetkom obce je majetok, ktorý pre svoje úplne fyzické alebo morálne opotrebenie,
poškodenie, zastaralosť a nehospodárnosť prevádzky už nemôže slúžiť svojmu účelu.
Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno
premiestniť a ktoré je potrebné odstrániť buď v dôsledku plánovanej novej výstavby,
prestavby, rozšírenia objektu alebo je o odstránení rozhodnuté príslušným stavebným
úradom.
4. Pri nakladaní s prebytočným majetkom obce platia nasledovné zásady:
a) prebytočný majetok obec najskôr ponúkne svojím organizáciám, ktoré zriadila
alebo založila a ktorým by tento majetok mohol slúžiť na plnenie úloh v rámci
predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním,
b) ak o prebytočný majetok neprejaví záujem žiadna z týchto organizácií, majetok sa
ponúkne do nájmu inej právnickej alebo fyzickej osobe alebo sa ponúkne na
odpredaj a to spôsobom upraveným v týchto zásadách,
c) ak sa s prebytočným majetkom nepodarí naložiť žiadnym z uvedených spôsobov,
môže príslušný orgán a to Ústredná inventarizačná komisia označiť tento majetok
29
za neupotrebiteľný a s týmto sa naloží podľa pravidiel pre nakladanie
s neupotrebiteľným majetkom.
5. Vyraďovacia a likvidačná komisia (ďalej len „VaLK“) po odporučení ÚIK, v súlade
so svojimi Zásadami, určí cenu a spôsob vyradenia neupotrebiteľného majetku:
a) predajom,
b) bezodplatným prevodom (darovaním hnuteľného majetku),
c) likvidáciou.
6. Kompetencie pri rozhodovaní o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce sú
stanovené v čl. 4 týchto zásad.
Článok 22
Spôsob podávania a vybavovanie žiadostí v majetkových veciach
1. Žiadosť týkajúcu sa majetku obce Kanianka, žiadateľ podáva prostredníctvom
podateľne OcÚ Kanianka v písomnej forme, prípadne elektronicky na e-mailovú
adresu obce.
2. Žiadosť posúdi a materiál k jej vybaveniu pripraví obecný úrad v spolupráci s ďalšími
oddeleniami a príslušnými komisiami zriadenými pri OZ.
3. Obecný úrad po získaní všetkých potrebných stanovísk k obdržanej žiadosti predloží
celý materiál na rokovanie obecnému zastupiteľstvu, ktoré vo veci meritórne
rozhodne, okrem prípadov, keď je vo veci oprávnený rozhodovať starosta obce
v zmysle týchto zásad.
4. Starosta obce má právo nepredložiť obdržanú žiadosť na rokovanie obecného
zastupiteľstva alebo iných príslušných orgánov obce (napr. komisie) v prípade, ak
obec eviduje voči žiadateľovi akékoľvek pohľadávky po lehote splatnosti (napr.
nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch, na nájomnom alebo za služby spojené
s užívaním bytov a nebytových priestorov, nedoplatky na kúpnych cenách a pod.) a to
až do úplného vysporiadania týchto pohľadávok zo strany žiadateľa.
DESIATA ČASŤ
Článok 23
Záverečné ustanovenia
1. Tieto zásady boli schválené obecným zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 01.12. 2023
a to uznesením OZ č.27/2023, pričom týmto dňom nadobudli platnosť a účinnosť.
Zásady v schválenom platnom znení budú zároveň zverejnené na webovej stránke
obce Kanianka.
2. Tieto zásady rušia a nahrádzajú zásady č. 3/2023, ktoré boli schválené obecným
zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 08.02. 2023.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky týchto zásad môžu byť vykonané len na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva.
V Kanianke dňa 01.12.2023
 Peter Bielický DiS.art
 starosta obce