Preskočiť na obsah

Zásady odmeňovania

Obecné zastupiteľstvo v Kanianke ( ďalej len „obecné zastupiteľstvo“ ) na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV, ČLENOV KOMISIÍ A ÚČINKUJÚCICH PRI OBČIANSKYCH OBRADOCH V OBCI KANIANKA

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a účinkujúcich  pri občianskych obradoch v obci Kanianka ( ďalej len „zásady“ alebo „zásady   odmeňovania“ ) upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva a  účinkujúcich pri občianskych obradoch v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich právnych predpisov.
 2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva sa vykonáva v zásade bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
 3. Tieto zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva dlhodobo plne uvoľnených zo zamestnania na výkon funkcie poslanca s výnimkou zástupcu starostu obce, ktorým patrí v súlade s osobitným predpisom so zákonom o obecnom zriadení namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce.

Článok II.

Rozsah platnosti

 1. Zásady odmeňovania sa vzťahujú na:
 2. poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kanianka ( ďalej len    „poslanci“ )
 3. členov stálych a dočasných komisií zvolených obecným zastupiteľstvom, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva ( ďalej len „člen komisie“ )
 4. účinkujúcich pri občianskych obradoch.
 5. Zásady odmeňovania upravujú diferencovane odmeňovanie:
 6. poslancov obecného zastupiteľstva,
 7. členov komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva,
 8. účinkujúcich pri občianskych obradoch.
 9. Zásady odmeňovania ďalej upravujú krátenie odmien poslancov a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien poslancov.

Článok III.

Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva

 1. Poslancom obecného zastupiteľstva patrí za časovú náročnosť, úlohy a aktívny výkon ich funkcií pravidelná mesačná odmena najviac vo výške jednej dvanástiny jedného základného mesačného platu starostu obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny ( § 25 ods. 7 zákona SNR          č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ). Výšku pravidelnej mesačnej odmeny schváli posledným platným uznesením obecné zastupiteľstvo. Odmena sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
 2. Základný plat starostu obce Kanianka je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR  č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení.
 3. Poslancom obecného zastupiteľstva sa bude odmena uvedená v ods. 1 vyplácať mesačne, vždy vo výplatnom termíne do 20-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 4. Pri neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva z dôvodu pracovnej neschopnosti poslancovi mesačná odmena v príslušnom mesiaci neprislúcha.
 5. V prípade inej, vopred ospravedlnenej odôvodnenej neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva o nároku na vyplatenie, prípadne nevyplatenie odmeny, rozhoduje starosta obce.
 6. Poslanec obecného zastupiteľstva má právo vzdať sa odmeny za výkon funkcie poslanca. Vyhlásenie o vzdaní sa odmeny musí byť doručené na obecný úrad v písomnej forme. Dňom doručenia písomného vyhlásenia na obecný úrad mu zanikajú všetky povinnosti a nároky zamestnanca s pravidelným príjmom v oblasti sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu.

Článok IV.

Odmeňovanie členov stálych a dočasných komisií obecného zastupiteľstva

 1. Členom stálej komisie ako aj členom komisie zriadenej len na konkrétny účel, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva, ako aj prizvaným odborníkom podľa riešenej problematiky, patrí za účasť na zasadnutí takejto komisie odmena do výšky 5 Eur za každú ukončenú polhodinu rokovania komisie obecného zastupiteľstva.
 2. Členom komisií a prizvaným odborníkom sa bude odmena uvedená v ods. 1 vyplácať polročne iba na  základe predložených zápisníc z rokovania komisií obecného zastupiteľstva. Súčasťou zápisnice musí byť aj prezenčná listina prítomných na zasadnutí s uvedením dátumu konania zasadnutia, času trvania zasadnutia a návrhom predsedu komisie obecného zastupiteľstva na výšku odmeny jednotlivým členom komisie v zmysle týchto zásad.
 3. Za predkladanie podkladov zo zasadnutí zodpovedajú príslušní predsedovia jednotlivých komisií.
 4. Predsedom komisií, členom komisií a prizvaným odborníkom patrí náhrada preukázateľných výdavkov za spotrebované pohonné látky, ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom funkcie v komisií pri výjazdových zasadnutiach komisie.
 5. Člen stálej komisie ako aj člen komisie zriadenej len na konkrétny účel, ako aj prizvaný odborník,  má právo vzdať sa nároku na odmenu podľa týchto zásad za výkon funkcie  člena stálej komisie alebo člena komisie zriadenej len na konkrétny účel. Vyhlásenie o vzdaní sa odmeny musí byť doručené na obecný úrad v písomnej forme. Dňom doručenia písomného vyhlásenia na obecný úrad mu zanikajú všetky povinnosti a nároky zamestnanca s nepravidelným príjmom v oblasti sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu.

Článok V.

Mimoriadne odmeny poslancov a členov komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva

 1. Mimoriadne odmeny pre poslancov a členov komisií, ktorí nie sú poslancami obecného zastupiteľstva na návrh starostu obce alebo poslanca ( ďalej len „navrhovateľ“ ) schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Návrh na schválenie a vyplatenie mimoriadnych odmien je navrhovateľ povinný odôvodniť.
 3. Navrhovateľ môže podať návrh na schválenie mimoriadnych odmien v priebehu kalendárneho roka opakovane.
 4. Výšku mimoriadnej odmeny určí navrhovateľ tak, aby:
 5. maximálna výška odmien poslanca za kalendárny rok neprekročila výšku jedného mesačného platu starostu obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny a výška odmeny člena komisie
 6. maximálna výška odmien člena komisie, ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva, za kalendárny rok neprekročila jednu polovicu mesačného platu starostu  bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Článok VI.

Odmeňovanie účinkujúcich pri občianskych obradoch

 1. Účinkujúcim pri obradoch bude priznaná odmena do výšky 15 Eur za každú ukončenú polhodinu trvania obradu. Táto odmena patrí rečníkovi, organizačnému pracovníkovi, recitátorovi a ostatným účinkujúcim. V tejto sume je zahrnutý aj príspevok na ošatenie, príprava na akciu, vyhotovenie príhovoru, výber poézie, prózy, hudby, scenár, nácvik a samotné účinkovanie.
 2. Odmena zapisovateľovi do pamätnej knihy obce je stanovená do výšky 5 Eur za jednu stranu.
 3. O výške odmeny v zmysle týchto zásad rozhoduje starosta obce Kanianka.
 4. Podkladom pre vyplatenie odmien je mesačný výkaz o uskutočnených občianskych obradoch s návrhom výšky odmeny pre jednotlivých účinkujúcich uvedených v ods.1 týchto zásad.
 5. Ustanovenia uvedené v článku VI. sa nevzťahujú na zamestnancov obecného úradu.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a účinkujúcich pri občianskych obradoch v obci Kanianka sú limitované možnosťami rozpočtu obce Kanianka na príslušný rozpočtový rok.
 2. Predseda komisie ako poslanec obecného zastupiteľstva je povinný dodržiavať rozpočet obce Kanianka.
 3. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva .
 4. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a účinkujúcich pri občianskych obradoch v obci Kanianka boli prerokované na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 13.09.2023 a boli schválené uznesením č. 125/2023. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a účinkujúcich pri občianskych obradoch v obci Kanianka nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2023. Zároveň sa týmto dňom rušia „Zásady odmeňovania poslancov a ďalších volených predstaviteľov obce Kanianka a účinkujúcich pri občianskych obradoch“ schválené dňa 10.12.2014 uznesením číslo 25/2014 vrátane ich dodatkov č. 1 zo dňa 16.09.2015 prijatého uznesením č. 108/2015 a č. 2 zo dňa 25.04.2018 prijatého uznesením č. 419/2018, prípadne ich iné neskoršie doplnky a zmeny.

                                                                                                           

Peter Bielický, DiS. art. – starosta obce Kanianka