Preskočiť na obsah

Zber odpadu v obci

Zverejnené 18.7.2023.

Oblasť
Kanianka
Tlačiť   Stiahnuť PDF  
Bio-odpad Komunálny odpad Kuchynský odpad produkovaný v bytových domoch Nebezpečný odpad 15:00 - 17:00 kotoľňa pri DK Kanianka Papier Sklo VKM, PLASTY, KOVY Výkup papiera - na tržnici pri Obecnom úrade o 15:00 Výkup papiera - sídlisková časť parkovisko nad Lesankou o 15:00 Výkup papiera - sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11 o 15:20 Výkup papiera - v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29 o 15:20 Zberný dvor (9:00 - 17:00)
Január
1
3
4
5
8
10
11
13
15
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
31
Február
1
2
3
5
6
7
8
10
12
14
15
16
17
19
21
22
23
24
26
28
29
Marec
1
2
4
6
7
9
11
13
14
15
16
18
20
21
22
23
25
27
28
Apríl
1
3
4
5
6
8
10
11
13
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
Máj
2
3
4
6
7
9
11
13
15
16
17
18
20
22
23
24
25
27
29
30
Jún
1
3
5
6
7
8
10
12
13
15
17
19
20
21
22
24
26
27
28
29
Júl
1
3
4
5
6
8
10
11
13
15
17
18
19
20
22
24
25
26
27
29
31
August
1
2
3
5
6
7
8
10
12
14
15
16
17
19
21
22
23
24
26
28
29
31
September
2
4
5
6
7
9
11
12
14
16
18
19
20
21
23
25
26
27
28
30
Október
2
3
4
5
7
9
10
12
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
30
31
November
1
2
4
5
6
7
9
11
13
14
15
16
18
20
21
22
23
25
27
28
30
December
2
4
5
6
7
9
11
12
14
16
18
19
20
21
23
26
27
28
30

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju. Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kuchynský odpad produkovaný v bytových domoch

Do kuchynského odpadu (BRKO) patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky z domácností a biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad.

Nebezpečný odpad 15:00 - 17:00 kotoľňa pri DK Kanianka

Do nebezpečného odpadu patria rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

VKM, PLASTY, KOVY

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).

PLASTY sú neznečistené stlačené PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

KOVY sú kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Tento odpad patrí do žltého kontajnera.

Výkup papiera - na tržnici pri Obecnom úrade o 15:00

Výkup papiera - sídlisková časť parkovisko nad Lesankou o 15:00

Výkup papiera - sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11 o 15:20

Výkup papiera - v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29 o 15:20

Zberný dvor (9:00 - 17:00)

Zberný dvor v obci Kanianka je otvorený každú stredu a sobotu v čase od 9:00 do 17:00.
Na zbernom dvore je možné odovzdať tieto druhy vytriedených zložiek komunálneho odpadu: papier a lepenka, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, šatstvo, textílie, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, jedlé oleje a tuky, tlačiarenské farby, lepidlá, živice, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo, plasty, biologicky rozložiteľný odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad.