Preskočiť na obsah

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.6.2023

Zverejnené 27.6.2023.

V stredu 14.6.2023 sa konalo Zasadnutie obecného zastupiteľstva. Otvoril ho o 17:00 Peter Bielický, DiS. art. starosta obce. Zasadnutie sa konalo v jedálničke Domu kultúry Kanianka na ulici SNP 584/3. Starosta obce skonštatoval, že zastupiteľstvo bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov s určením miesta, dátumu a času.

Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z 11 pozvaných poslancov sa na zasadnutia zúčastnilo 10 poslancov. Ospravedlnil sa poslanec Bc. Ivan Pekár MBA.

Zasadnutia sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Martina Nižnanská, ekonómka obce Ing. Iveta Lorencová, konateľ spoločnosti EkoEnergia s.r.o. Ing. Imrich Gajdošech a jeden občan obce Kanianka.

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, ako bol uvedený na pozvánke:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2022.
 7. Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31.12.2022 obce Kanianka.
 8. Prerokovanie Záverečného účtu obce Kanianka za rok 2022 a celoročné hospodárenie.
 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023.
 10. Návrh VZN č. 8/2023 o zrušení VZN č. 3/2011 Štatút obce.
 11. Schválenie Štatútu obce Kanianka.
 12. Podpis zmlúv  s víťazným  uchádzačom  verejného  obstarávania –  Modernizácia Domu kultúry Kanianka.
 13. Zámeru  prenájmu  nehnuteľného  majetku  vo  vlastníctve obce  – OZ Centrumko, DHZO Kanianka, Aucta s.r.o., Kiaba, Švorcová, ….
 14. Prevod majetku do vlastníctva obce – Vážan.
 15. Záväzné stanovisko k využitiu pozemku na výstavu nájomných bytov – Weldent s.r.o..
 16. Zmena organizačnej štruktúry.
 17. Rôzne.
 18. Diskusia.
 19. Záver.

Keď sa prerokovali všetky body programu na záver zasadnutia starosta obce Peter Bielický všetkým poďakoval za účasť o 19:30 zasadnutie ukončil.

Výpis uznesení a zápisnicu zo zasadnutia OZ nájdete v priložených dokumentoch.