Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 1.12.2023

Zverejnené 27.11.2023.

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 4 písm. a zák. NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa uskutoční dňa 1. decembra 2023 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome Kanianka na ul. Stará cesta

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Likvidácia pohľadávok.
 7. Odpis zmarených investícií.
 8. Úprava rozpočtu č. 5/2023.
 9. Schválenie rozpočtu obce.
 10. VZN 9/2023 o dani z nehnuteľnosti.
 11. VZN 10/2023 o miestnych daniach.
 12. VZN 11/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre kalendárny rok 2024.
 13. VZN 12/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka.
 14. VZN 13/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom.
 15. VZN 14/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Kanianka na rozpočtový rok 2024.
 16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2024.
 17. Zásady nakladania s majetkom obce Kanianka.
 18. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022/2023 MŠ.
 19. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022/2023 ZŠ.
 20. Správy o technickom stave nájomných bytových domov v obci Kanianka na ulici Nová 600 a Lúčna 535.
 21. Plány údržby a opráv bytových domov na ulici Nová 600 a Lúčna 535.
 22. Schválenie nájmov nebytových priestorov v správe Eko Energia, s.r.o.
 23. Zriadenie vecného bremena (p. Makranská).
 24. Rôzne.
 25. Diskusia.
 26. Záver.

Peter Bielický, DiS. art. – starosta obce