Preskočiť na obsah

Zasadnutie OZ konané dňa 29.5.2024

Zverejnené 30.5.2024.

V stredu 29.5.2024 o 17:00 sa v jedálničke Domu kultúry Kanianka na ulici SNP 584/3 konalo zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka.

Program zasadnutia bol nasledovný:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Správa – inventarizačný zápis HIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
 7. Správa o činnosti obecnej polície
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
 9. Navýšenie výšky odvodov do fondu údržby a opráv
 10. Prenájom majetku vo vlastníctve obce (SSS n.o., Packeta Slovakia, s.r.o.)
 11. Prevod nehnuteľného majetku formou zámeny (Mokrá)
 12. Žiadosť o prenájom NP (Vaňová, Nosian – Eko Energia s.r.o.)
 13. Žiadosť o prenájom NM vo vlastníctve obce (Hepner)
 14. Vymenovanie člena kultúrnej komisie.
 15. Rôzne.
 16. Diskusia.
 17. Záver.

Na zasadnutí sa zúčastnilo 10 poslancov obecného zastupiteľstva.

V priložených dokumentoch na nachádza zoznam prijatých uznesení a zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.