Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.10.2023

Zverejnené 20.10.2023.

V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 4 písm. a zák. NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa uskutoční dňa 25. október 2023 o 17:00 hodine v jedálničke DK Kanianka na ul. SNP 584/3

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Konsolidovaná výročná správa za rok 2022.
 7. Odpis pohľadávky (Devín banka, a.s.)
 8. Úprava rozpočtu č. 4.
 9. Schválenie organizačného a technického zabezpečenia inventarizácie.
 10. Rokovací poriadok.
 11. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.
 12. Návrh dodatku č. 1 k mandátnej zmluve (EkoEnergia s.r.o.).
 13. Zriadenie vecného bremena (Stredoslovenská distribučná, a.s.; JUDr. Hamala, Relax SK, s.r.o.).
 14. Prenájom  nehnuteľného  majetku  vo  vlastníctve obce  (Kiaba).
 15. Stanovisko k umiestneniu stavby (Vespo SK s.r.o.).
 16. Rôzne.
 17. Diskusia.
 18. Záver.

Peter Bielický, DiS. art. – starosta obce