Preskočiť na obsah

VZN 32008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, určenie sadzobníka miestnych poplatkov