Preskočiť na obsah

Zasadnutie OZ 13.09.2023

Zverejnené 9.9.2023.

Dátum a Čas
13. sep 2023 17:00 – 20:40
Miesto
Kultúrny dom, Stará cesta, Kanianka
Kategória

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 4 písm. a zák. NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2023 o 17:00 hodine v Kultúrnom dome v Kanianke na ul. Stará cesta

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Úprava rozpočtu č. 3.
 7. Žiadosť o úver z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu DK Kanianka.
 8. Vyhlásenie verejného obstarávania a podpis zmluvy (Rekonštrukcia verejného osvetlenia)
 9. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a účinkujúcich pri občianskych obradoch v obci Kanianka.
 10. Súhlas k  stavbe „15963 Kanianka – Porubská cesta – Zahustenie TS a rozšírenie NNK“ a k stavbe „P1788 Kanianka – Porubská cesta – Preložka VNV č. 1333“ pre účely vydania územného rozhodnutia (ENData, s.r.o.).
 11. Zámer zriadenia vecného bremena (Stredoslovenská distribučná, a.s.; JUDr. Hamala, Relax SK, s.r.o.).
 12. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy (Relax SK, s.r.o.).
 13. Prenájom  nehnuteľného  majetku  vo  vlastníctve obce  (OZ Centrumko;  Kiaba).
 14. Prevod majetku do vlastníctva obce (Vážan).
 15. Schválenie odmien poslancov.
 16. Rôzne.
 17. Diskusia.
 18. Záver.

Peter Bielický, DiS. art. –  starosta obce