Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.5.2024

Zverejnené 24.5.2024.

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 4 písm. a zák. NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2024 o 17:00 hodine v jedálničke Domu kultúry Kanianka na ulici SNP 584/3  

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Správa – inventarizačný zápis HIK o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
 7. Správa o činnosti obecnej polície
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
 9. Navýšenie výšky odvodov do fondu údržby a opráv
 10. Prenájom majetku vo vlastníctve obce (SSS n.o., Packeta Slovakia, s.r.o.)
 11. Prevod nehnuteľného majetku formou zámeny (Mokrá)
 12. Žiadosť o prenájom NP (Vaňová, Nosian – Eko Energia s.r.o.)
 13. Žiadosť o prenájom NM vo vlastníctve obce (Hepner)
 14. Vymenovanie člena kultúrnej komisie.
 15. Rôzne.
 16. Diskusia.
 17. Záver.

Peter Bielický, DiS. art. – starosta obce