Preskočiť na obsah

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13.9.2023

Zverejnené 21.9.2023.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v stredu 13. septembra 2023. Otvoril ho o 17:00 Peter Bielický, DiS. art. starosta obce. Zasadnutie sa konalo v Kultúrnom dome na ulici Stará cesta. Starosta obce skonštatoval, že zastupiteľstvo bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov s určením miesta, dátumu a času.

Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z 11 pozvaných poslancov na zasadnutí zúčastnilo 9 poslancov. Ospravedlnili sa poslankyne Mgr. Andrea Filt a Ing. Katarína Šimová. Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Prítomná bola ja hlavná kontrolórka obce Ing. Martina Nižnanská. Zasadnutia sa zúčastnilo aj päť obyvateľov obce Kanianka.

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, ako bol uvedený na pozvánke:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Žiadosť o úver z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu DK Kanianka.
 7. Vyhlásenie verejného obstarávania a podpis zmluvy (Rekonštrukcia verejného osvetlenia)
 8. Zásady odmeňovania poslancov, členov komisií a účinkujúcich pri občianskych obradoch v obci Kanianka.
 9. Súhlas k  stavbe „15963 Kanianka – Porubská cesta – Zahustenie TS a rozšírenie NNK“ a k stavbe „P1788 Kanianka – Porubská cesta – Preložka VNV č. 1333“ pre účely vydania územného rozhodnutia (ENData, s.r.o.).
 10. Zámer zriadenia vecného bremena (Stredoslovenská distribučná, a.s.; JUDr. Hamala, Relax SK, s.r.o.).
 11. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy (Relax SK, s.r.o.).
 12. Prenájom  nehnuteľného  majetku  vo  vlastníctve obce  (OZ Centrumko;  Kiaba).
 13. Prevod majetku do vlastníctva obce (Vážan).
 14. Schválenie odmien poslancov.
 15. Rôzne.
 16. Diskusia.
 17. Záver.

Keď sa prerokovali všetky body programu na záver zasadnutia starosta obce Peter Bielický, DiS.art. všetkým poďakoval za účasť o 19:30 zasadnutie ukončil.

Prehľad prijatých uznesení a zápisnicu si môžete pozrieť v priložených dokumentoch.