Preskočiť na obsah

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22.5.2023

Zverejnené 1.6.2023.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo v pondelok 22. mája 2023. Otvoril ho o 18:00 Peter Bielický, DiS. art. starosta obce. Zasadnutie sa konalo v Kultúrnom dome na ulici Stará cesta. Starosta obce skonštatoval, že zastupiteľstvo bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov s určením miesta, dátumu a času.

Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z 11 pozvaných poslancov sa na zasadnutia zúčastnilo 10 poslancov. Ospravedlnila sa poslankyňa Mgr. Andrea Filt, nakoľko sa nachádzala mimo územia SR. Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Prítomná bola ja hlavná kontrolórka obce Ing. Martina Nižnanská. Zasadnutia sa zúčastnil aj jeden obyvateľ obce Kanianka.

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke, ako bol uvedený na pozvánke:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Schválenie úpravy rozpočtu.
 7. Podanie a spolufinancovanie žiadosti o NFP – Stavebné úpravy Klub dôchodcov.
 8. Schválenie verejného obstarávania – Stavebné úpravy v Klube dôchodcov a Oporný múr detského ihriska.
 9. Prenájom majetku vo vlastníctve obce – Szabo a Stredisko sociálnych služieb n.o..
 10. Plán údržby a opráv bytových domov.
 11. Rôzne.
 12. Diskusia.
 13. Záver.

Keď sa prerokovali všetky body programu na záver zasadnutia starosta obce Peter Bielický, DiS.art. všetkým poďakoval za účasť o 19:30 zasadnutie ukončil.

Prehľad prijatých uznesení a zápisnicu zo zasadnutia OZ si môžete pozrieť v priloženom dokumente.