Preskočiť na obsah

Zasadnutie OZ konané dňa 1.12.2023

Zverejnené 4.12.2023.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril dňa 1. decembra 2023 o 17:00 Peter Bielický, DiS. art. starosta obce. Zasadnutie sa konalo v jedálničke Domu kultúry Kanianka na ulici SNP 584/3. Do jedálničky muselo byť zasadnutie presunuté pre havarijný stav, ktorý nastal v kultúrnom dome v hornej časti obce na ulici Stará cesta v deň konania zasadnutia. Starosta obce skonštatoval, že zastupiteľstvo bolo zvolané v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov s určením miesta, dátumu a času.

Podľa prezenčnej listiny bolo zistené, že z 11 pozvaných poslancov sa na zasadnutí zúčastnilo 11 poslancov. Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

V prílohe nájdete Zoznam prijatých uznesení a o pár dní aj Zápisnicu zo zasadnutie OZ.