Preskočiť na obsah

Zasadnutie OZ konané dňa 19.6.2024

Zverejnené 28.6.2024.

V stredu 19. júna sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva o 17tej hodine v jedálničke Domu kultúry Kanianka na ulici SNP s nasledovným programom:

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2023.
 7. Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31.12.2023 obce Kanianka.
 8. Prerokovanie Záverečného účtu obce Kanianka za rok 2023 a celoročné hospodárenie.
 9. Rozpočtové opatrenie č. 2-OZ/2024
 10. Prenájom NP (Vaňová, Nosian – Eko Energia s.r.o.)
 11. Prenájom NM vo vlastníctve obce (Hepner)
 12. Zámer predaja NM vo vlastníctve obce (Hlavina)
 13. Zámer predaja NP (Mrázová)
 14. Rôzne.
 15. Diskusia.
 16. Záver.

Na zasadnutí sa zúčastnilo všetkých 11 poslancov. V priložených dokumentoch nájdete zoznam prijatých uznesení a zápisnicu zo zasadnutia.