Preskočiť na obsah

Delegovanie do volebných komisií a hlasovacie preukazy

Zverejnené 23.1.2024.

Delegovanie do volebných komisií

Pre voľby prezidenta Slovenskej republiky majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky.  

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a hnutie starostovi obce na mail: obec@kanianka.sk v lehote – do 19. februára 2024 do 24.00 hod.

Okrsok č. 1 Volebná miestnosť: Kultúrny dom Kanianka,

                   Stará cesta 29/13

Okrsok č. 2 Volebná miestnosť: Klub dôchodcov Kanianka,

                   Nová 596/14

Okrsok č. 3 Volebná miestnosť: Obecný úrad Kanianka,

                    SNP 583/1

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany

Hlasovacie preukazy

Voliči s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase konania volieb budú zdržiavať mimo obce svojho trvalého pobytu si môžu na obecnom úrade v úradných hodinách od 7. februára do 22. marca 2024 vyžiadať Hlasovací preukaz osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Tiež v listinnej podobe alebo elektronicky na: obec@kanianka.sk, prípadne matrika@kanianka.sk do 4. marca 2024.  

Pre druhé kolo volieb si hlasovacie preukazy si voliči môžu vyžiadať osobne do 5. apríla 2024 a listinnej podobe do 14. marca 2024.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo
  • štátnu príslušnosť
  • adresu trvalého pobytu
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec Kanianka doručí hlasovací preukaz