Preskočiť na obsah

Riaditeľ/ka príspevkovej organizácie DK Kanianka

Zverejnené
19. júna 2023
Kategória

Obec Kanianka, zastúpená starostom Petrom Bielickým DiS. art., ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie obce Kanianka vyhlasuje:

Výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie – Dom kultúry Kanianka

Zamestnávateľ: Dom kultúry Kanianka ul. SNP 583/1 972 17 Kanianka,  IČO: 42023335

Miesto výkonu práce: : Dom kultúry Kanianka ul. SNP 584/3 972 17 Kanianka

Pracovná činnosť a zodpovednosť

 • štatutár príspevkovej organizácie (riaditeľ),
 • komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti Domu kultúry  a Kultúrneho domu v Kanianke, zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti v obci, príprava obecných novín, tvorba a príprava plagátov a informačnej tlače
 • reaguje na aktuálne dotačné výzvy ako oprávnený žiadateľ resp. pripravuje podklady pre žiadosti a ich následnú realizáciu
 • predkladá a realizuje investičné a finančné plány organizácie,
 • zodpovedá za výsledky hospodárenia organizácie a plnenie cieľov,
 • zodpovedá za organizačno-správne veci, pracovnoprávne vzťahy a dodržiavanie všeobecne záväzných a interných právnych predpisov,
 • uzatvára zmluvné vzťahy v rozsahu schválených kompetencií
 • zodpovedá za plnenie úloh obecného zastupiteľstva a starostu obce vo vzťahu k príspevkovej organizácii,
 • verejne vystupuje a prezentuje organizáciu navonok,

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti  s obsadzovanou funkciou:

 • ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, alebo vysokoškolské vzdelanie je výhodou (prax/vzdelanie v oblasti humanitných vied, ekonomiky, kultúry, masmédií, cateringovej činnosti či organizovanie spoločenských podujatí, riadiaca prax)
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy, a to najmä:
  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
  • zákon č. 552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
  • zákon č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, 
  • zákon č. 311/2001 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
  • zákon č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 343/2015 Zb. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,

Požadovaná znalosť legislatívy sa vyžaduje najmä dotknutej oblasti týkajúcej sa konkrétnych situácií respektíve v súvislosti s pracovnou činnosťou, jednotlivými úkonmi a vzťahmi príspevkovej organizácie.

 • znalosť všeobecne záväzných nariadení obce Kanianka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • schopnosť viesť a riadiť
 • organizačné schopnosti (skúsenosť s riadením  príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie výhodou),
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 • verejný prejav, komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu, manažérske schopnosti,
 • ovládanie práce s PC (MS Office, internet), vodičský preukaz skupiny B,
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • motivačný list naviazaný na pracovnú pozíciu,
 • úradne  overená kópia dokladu o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný projekt pozostávajúci z dvoch častí:
  • Stratégia rozvoja a koncepcia kultúry, inovatívne prvky, tradičné podujatia
  • Podnikateľský zámer v gastro sektore, ekonomické ukazovatele, marketing a reklama

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu:  

Dohodou/mesiac september 2023

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi (doklady musia byť úradne overené) je potrebné doručiť elektronickou poštou podpísanou kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v zalepenej obálke označenej heslom na adresu: 

Obec Kanianka, Obecný úrad Kanianka, Ul. SNP 583/1, 972 17  Kanianka

alebo osobne doručiť do podateľne Obecného úradu , ul. SNP 583/1  972 17 Kanianka 

Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľka príspevkovej organizácie – Dom kultúry Kanianka“. 

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.08.2023 do 11:30 hod.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Výber z uchádzačov sa uskutoční formou selekcie najlepšieho projektu  a následným osobným pohovorom .

Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Riaditeľa príspevkovej organizácie vymenúva obecné zastupiteľstvo v Kanianke na základe návrhu starostu obce Kanianka podľa ustanovenia § 11, ods. 4, písmena l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom vopred.

Prílohy

Žiadne prílohy.