Preskočiť na obsah

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zverejnené 13.6.2024.

Dátum a Čas
19. jún 2024 17:00 – 18:30
Miesto
Jedálnička Domu kultúry Kanianka
Kategória

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 4 písm. a zák. NR SR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2024 o 17:00 hodine v jedálničke Domu kultúry Kanianka na ulici SNP 584/3  

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu rokovania.
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 4. Pripomienky občanov.
 5. Kontrola plnenia uznesení.
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2023.
 7. Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky k 31.12.2023 obce Kanianka.
 8. Prerokovanie Záverečného účtu obce Kanianka za rok 2023 a celoročné hospodárenie.
 9. Rozpočtové opatrenie č. 2-OZ/2024
 10. Prenájom NP (Vaňová, Nosian – Eko Energia s.r.o.)
 11. Prenájom NM vo vlastníctve obce (Hepner)
 12. Zámer predaja NM vo vlastníctve obce (Hlavina)
 13. Zámer predaja NP (Mrázová)
 14. Rôzne.
 15. Diskusia.
 16. Záver.

Peter Bielický, DiS. art. – starosta obce